Skolens styre

St. Paul skole eies og drives av

Oslo Katolske Bispedømme (OKB)

Org.nr. 938 431 744

Biskop

Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Adresse: Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon: 23 21 95 00
E-post: bernt.eidsvig@katolsk.no

Skoleråd

Gjermund Høgh
Adresse: Nylandsveien 29, 5039 Bergen
Telefon: 55 24 25 37
E-post: gjermund.hoegh@katolsk.no

Skolestyrets medlemmer

Styreleder
gjenoppnevnt av OKB for perioden 01.01.2012 – 31.12.2017:

Tom Schjelderup Skare
Østre Murallmenningen 1 A
5012 Bergen
Telefon 55 23 44 04
E-post advokatskare@outlook.com

Vara for styreleder
oppnevnt av OKB i egenskap av stilling i menigheten:

Sogneprest Alois Brodersen
Nygårdsgt. 3
5015 Bergen
Telefon 55 21 59 60
E-post alois.brodersen@stpaul.no

Styremedlem
gjenoppnevnt av OKB for perioden 01.01.2012 – 31.12.2017:

Ellen Cathrine Greve
Telefon 55 32 91 92
E-post ecgreve@online.no

Vara for styremedlem
oppnevnt av OKB til og med 31.12.2017:

Knut H. Robberstad
Telefon 900 64 454
E-post knuth.robberstad@gmail.com

Representant for foreldrene
valgt for perioden 2011/2012 – 2016/2017:

Siv Stellberg
Telefon 404 98 653
E-post stellberg@gmail.com

Vara for foreldrerepresentant

Jørgen Bakke
Telefon 474 57 273
E-post jorgen.bakke@uib.no

Representant for skolens personale
valgt for kalenderåret 2017:

Silje Høye Steen
Telefon 944 85 533
E-post silco@stpaul.no

Vara for personalrepresentant
valgt for kalenderåret 2017:

Stephanie Achen
Telefon 55 16 27 38
E-post steac@stpaul.no

Representant for pedagogisk personale
valgt for kalenderåret 2017:

Anne C Kismul Nordmo
Telefon 414 23 835
E-post annno@stpaul.no

Vararepresentant for pedagogisk personale
valgt for kalenderåret 2017:

Sunniva Vang Kristiansen
Telefon 456 18 107
E-post sunkr@stpaul.no

Representant for andre ansatte
valgt for kalenderåret 2017:

Anne M B Johansen
Telefon 437 17 020
E-post annjo@stpaul.no

Vararepresentant for andre ansatte
valgt for kalenderåret 2017:

Balamurugan Sivagurunathan
Telefon 921 60 000
E-post balsi@stpaul.no

Følgende kan uten stemmerett delta på styrets møter

Rektor Ronny Michelsen – skolestyrets sekretær
Telefon 55 21 59 00 (sentralbord)
E-post rektor@stpaul.no

Normalt deltar også en eller flere av skolens inspektører på skolestyrets møter:
Jan Wilhelm Werner – inspektør I/rektors stedfortreder
Kari-Anne F. Førland – inspektør II

Andre som kan delta på styrets møter

Andre som kan delta med uttalerett og rett til å få sin mening ført i protokollen:

  • Skolepresten
  • En representant for foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
  • En representant for skolens pedagogiske personale
  • En representant for skolens merkantile personale og assistenter
  • En (ev. to) representanter fra elevråd (må forlate møtet under behandling av saker som er konfidensielle)
  • En representant fra Bergen kommune
  • Leder av menighetsrådet i St. Paul menighet

Revisor:
Statsautorisert revisor Tom Henning Rønshaugen
RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS, avd. Bergen
Telefon 55 55 77 77
E-post post@rsmnorge.no

Statlig tilsynsmyndighet:
Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelingen (fram til 31.07.2009).
Oppgaven med å føre tilsyn med private skoler ble i behandlingen av St.prp.nr. 1 (2008-2009) besluttet overført fra Fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet. Overføringen trådte i kraft 1. august 2009.