Om vold mot ansatte

Rutine for vold og trusler mot ansatte ved St. Paul skole

1 – Hensikt og formål

Hensikten med rutinen er å forebygge vold og trusler mot ansatte ved St. Paul skole, og gjennom den bedre helse, trivsel og arbeidsmiljø. Rutinen skal virke forebyggende for den psykiske helsen hos de ansatte. Vold og trusler er sjokkerende for den som blir berørt og skal ikke aksepteres. Godt samarbeid mellom ledelsen og ansatte er med på å hindre vanskelige episoder og gi støtte til de som måtte trenge det, og bidra til å minske skadevirkningene for dem som rammes.
Rutinen skal også gi rettledning i håndteringen av episoder med vold eller trusler.

2 – Definisjoner og begreper

Med vold og trusler, mener vi: når en ansatt føler seg truet eller trakassert, og når en ansatt har vært utsatt for en voldelig handling. Vi regner det som vold når noen på en annen med hensikt krenker, sårer eller påfører smerte.

3 – Ansvar for den enkelte arbeidstaker og ledelsen

Den enkelte ansatte som er blitt utsatt må så snart det lar seg gjøre ta kontakt med ledelsen. Den ansatte skal være trygg på at nødvendige tiltak blir iverksatt. Ledelsen sørger for at den ansatte blir tatt vare på og skjermer om nødvendig personen. Den ansatte skal bli holdt løpende orientert om utviklingen i saken.

4. Rutiner rett etter en hendelse

  • Arbeidstaker tar kontakt med ledelsen og underretter om hendelsen.
  • Verneombudet orienteres.
  • Ledelsen rådfører seg eventuelt med bedriftshelsetjenesten.
  • Ledelsen kontakter hjemmet om elevens atferd.
  • Ledelsen vurderer tiltak i forhold til eleven.
  • Medarbeideren fritas for arbeid resten av dagen for og gis mulighet til å ha samtaler med ledelsen, eventuelt verneombud, bedriftshelsetjenesten eller andre kolleger.
  • Det fylles ut “Rapport om episode mot lærer” hvor også oppfølgende tiltak påføres.
  • Kopi av rapporten sendes til den ansatte og legges i elevmappen.
  • Ved alvorlige tilfeller vurderes om yrkesskademelding skal fylles ut.
  • Det vurderes om forholdet skal anmeldes.

5 – Rutiner i perioden etter en hendelse

Den ansatte følges opp og blir ivaretatt av ledelsen etter behov. Saken tas opp på i ledelsen hvor man vurderer videre oppfølging i forhold til eleven.


Arbeidsmiljøloven § 4-3
Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Punkt 4 – Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.