Nasjonale prøver høsten 2017

Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Les mer om nasjonale prøver her

Forberede gjennomføringen av nasjonale prøver

Det er ikke meningen at elevene skal øve på de nasjonale prøvene, men det er lurt å forberede dem på oppgavetypene de vil få.

Finn lenker til eksempeloppgaver og praktiske råd til lærerne her

Skal alle ta nasjonale prøver?

Prøvene er obligatoriske og en rettighet for alle elever. Elever med rett til spesialundervisning eller til særskilt språkopplæring, kan få fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene skal likevel ikke automatisk få fritak. Det må være åpenbart at prøveresultatet ikke vil ha noen innvirkning for elevenes videre opplæring. Eleven selv eller foreldre kan likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Skoleleder vurderer om elevene får fritak eller ikke
Det er skoleleder som avgjør om en elev skal ha fritak fra en nasjonal prøve eller ikke. Vurderingen gjøres i samråd med elevens lærer.