Om klage på vurdering

Disse punktene tar for seg noen spørsmål i forbindelse med klage på vurdering i grunnskolen. Dersom det er behov for flere opplysninger om klagerett på karakterer, kan en finne det her

Alle paragrafhenvisningene er hentet fra Forskrift til opplæringsloven. Tekstene er redigert og omskrevet til bokmål.

§ 3-8 Varsling
Elever og foreldre til elever under 18 år skal varsles skriftlig dersom eleven står i fare for å

  • ikke få karakter (IV) ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag
  • få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) ved halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i orden eller i atferd

Varselet skal gis så snart det er klart at det er fare for nedsatt karakter eller bortfall av karakter, og skal gi eleven anledning til å få karakter i fag eller ikkje få nedsatt karakter i orden eller atferd.

§ 5-1 Hva det kan klages på
Det kan klages på standpunkt- og eksamenskarakterer. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.

§ 5-2 Hvem kan klage
Elever  som er over 15 år, samt foreldre eller foresatte til umyndige elever, har selvstendig klagerett. Elever er under 15 år kan ikke klage uten skriftleg samtykke fra foreldre eller foresatte.

§ 5-3 Avgjørelse i klagesaken
Behandling av klage på karakter kan føre til at karakteren blir stående, eller til at denne blir endret fordelaktig eller mindre fordelaktig for klagaeren. Avgjørelsen skal grunngis. Avgjørelsen er endelig og kan ikke klages på. Dersom klagebehandlingen fører til endring av vitnemålet, skal det skrives nytt vitnemål, og tidlegare vitnemål skal leveres tilbake.

§ 5-4 Saksgangen ved klage og § 5-6 Formkrav

  • De som har klagerett etter § 5-2, skal få opplysninger om retten til å klage, og om hva klagen skal inneholde.
  • Klager i forbindelse med skriftlig eksamen eller standpunkt skal sendes til skolen som igjen sender denne videre til statsforvalteren i Vestland fylkeskommune.

Klagen må leveres skriftleg og signeres av klageren eller eventuelt av en med fullmakt. Klagen skal vise til det vedtaket som det blir klagd på, og dersom det er
nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og om klagefristen er fulgt. Klagen bør inneholde årsaken til klagen, bortsett fra dersom klagen gjelder klage på karakter til skriftlig eksamen. Jfr. § 5-9.

§ 5-5 Klagefrister
Fristen for å klage på vedtak som gjelder eksamens- og standpunktkarakterer, er 10 dager. Fristen skal regnes fra tidspunktet når melding om vedtak har nådd den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen oppheves dersom den som har klagerett, ber om begrunnelse for vedtaket. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

§ 5-7 Rett til begrunnelse
Den som har klagerett, jfr. § 5-2, kan innenfor klagefristen kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir avholdt muntlig eksamen, der det blir satt standpunktkarakterar, karakter for praktisk eksamen eller standpunktkarakter i orden og i atferd. Begrunnelsen skal gis av sensor eller en lærer som har vært  med på å fastsette karakteren. Dersom en elev ikke får standpunktkarakter eller ikke får bestått som standpunktkarakter, kan det kreves begrunnelse for det. Den som har klagerett, kan ikke kreve begrunnelse for karakterer til skriftlig eksamen.

§ 5-8 Rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar og eventuelle retningslinjer for sensorar ved skriftleg eksamen
Eleven har, etter at karakteren ved skriftlig eksamen er fastsatt, rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar. Ved henvendelse skal han eller ho få kopi av svaret. Eleven kan også kreve å få presentert eventuelle retningslinjer som sensorene har fått til hjelp ved sensureringen.

§ 5-9 Klage på karakter til skriftleg eksamen
Klagen sendes til rektor som så sender klagen og elevenes besvarelse videre til statsforvalteren i Vestland fylkeskommune. Klageinstansen for vurdering av skriftlig eksamen er en klagenemnd på 3 medlemmer oppnevnt av statsforvaltaren. Klagenemnden fastsetter eventuelt ny karakter.

§ 5-10 Klage på karakter ved munnleg eksamen – klageinstans og behandling
Ved muntlig eksamen kan det kun klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Ved klage på muntlig eksamen henter rektor inn uttalelse fra sensor
og eksaminator og sender disse uttalelsene og klagen sammen med sin eigen uttalelse til statsforvalteren i Vestland fylkeskommune. Kopi av uttalelsene skal sendes til den som klager. Dersom klageren får medhold i klage ved muntlig eksamen, skal karakteren annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen. Dersom klageren velger å gå opp til ny muntlig eksamen, skal prøvesvaret bedømmes av en ny sensor.

§ 5-12 Klage på standpunktkarakter – klageinstans og behandling
Ved klage på standpunktkarakter eller vedtak om ikke å fastssette standpunktkarakter, kan klageinstansen kun vurdere om gjeldende forskrift om fastsettelse av karakter er fulgt. Med klagen skal det følge uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er satt, eller hjvorfor det ikke er satt karakter, og uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen. Klageren skal få kopi av uttalelsene. Klageinstansen er statsforvalteren i Vestland fylkeskommune. Dersom klageren får medhold, må klageinstansen presisere hvilke regler man mener ikke er overholdt eller det kan reises tvil om, og sende saken tilbake til skolen. Klageinstansen skal informere klageren om resultatet av klagebehandlingen. Rektor og faglæreren gjennomfører ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Det kan ikke klagaes på den nye avgjørelsen. Dersom klageinstansen ikke kan gi  klageren medhold, er også den avgjørelsen endelig.

§ 5-13 Klage på karakter i orden og i atferd – klageinstans og behandling
Ved klage på karakter i orden og/eller atferd, skal kontaktlæreren til eleven og rektor gi en uttalelse som skal sendes til statsforvalteren i Vestland fylkeskommune sammen med klagen. Uttalelsen skal gjøre greie for hvilke karakterer i orden og atferd som har vært gitt tidligere, hvilke tiltak skolen har satt i verk for å rette på forholdene, og en fyldig begrunnelse for karakteren. Kopi av ordensreglementet for skolen, utskrift av protokollen som viser hvordan skolen har behandlet saken m.m., skal legges ved uttalelsen. Ved klage i grunnskolen, skal det også gjøres greie for om hjemmet har vært varslet om at karakteren kunne bli satt ned, og eventuell annen korrespondanse med foreldre eller foresatte. Klageren skal ha kopi av uttalelsen. Statsforvalteren i Vestland fylkeskommune avgjør om klagen skal føre til at karakteren blir endra til fordel for klageren eller ikke.

Vi viser ellers til veilederen som er utarbeidet av statsforvalteren i Vestland fylkeskommune