Skolens ledelse

Ronny Michelsen

rektor
ronmi@stpaul.no/rektor@stpaul.no

Har pedagogisk og administrativt ansvar for skolens drift. Ronny tar seg av ansettelses- og lønnsforhold, økonomiske forhold og generell ledelse.

Jan Wilhelm Werner

undervisningsinspektør I
rektors stedfortreder

janwe@stpaul.no

Har ansvar for timeplanlegging og lærer-/vikarlogistikk – med spesiell tilknytning til ungdomstrinnet. Tar hånd om eksamensrutiner, klagesaker og eventuelle disiplinære saker. Skolens representant i elevrådet og FAU. Jan Wilhelm har også ansvar for utleie av gymsal og andre lokaler på skolen.

Kari-Anne F. Førland

undervisningsinspektør II
karfo@stpaul.no

Har ansvar for lærer-/vikarlogistikk – med spesiell tilknytning til barne- og mellomtrinn samt Pauline/SFO. Kari-Anne tar også hånd om eksamensrutiner, nasjonale prøver og permisjonssøknader/søknad om fritak fra undervisning.

Pater Erik Andreas

skoleprest
erik.andreas.holth@katolsk.no

Tlf. 924 89 033

Skoleprestens hovedoppgave er å fremme skolens åndelige, sakramentale og liturgiske liv, og også ha ansvaret for kristendomsundervisningen sammen de andre kristendomslærerne. Skolepresten arbeider sammen med sosiallærer og helsesøster og kan trekkes inn i de tilfeller der elever har personlige eller familiære problemer,  eller når eleven eller elevens foresatte har behov for en konfidensiell samtale.