Skolepenger

Skolepengesatser pr. semester Høsten 2018 Våren 2019
Barnetrinn; katolske elever 5.740 5.740
Barnetrinn; ikke-katolske elever 6.990 6.990
Ungdomstrinn; katolske elever 7.560 7.560
Ungdomstrinn; ikke-katolske elever fra eget barnetrinn 8.620 8.620
Ungdomstrinn; ikke-katolske elever med start hos oss på ungdomstrinnet 10.200 10.200
Foreldrebetaling i Pauline/SFO pr. semester Høsten 2018
5 mnd.
Våren 2019
6 mnd.
Hel plass (07:30 – 16:30) 12.275 14.730
Redusert plass (08:30 – 15:00) 8.635 10.362

NB! Det må påregnes justeringer i satsene for våren 2019.

Turer/ekskursjoner
Som ledd i skolens undervisning arrangeres det leirskoler, turer, ekskursjoner, teater-/museumsbesøk etc. Slike arrangement, og også reiser i forbindelse med arbeidslivspraksis eller prosjektarbeid o.l., vil ofte kreve foreldrebetaling.

Egen pris for katolikker
I november 2008 var det noe oppmerksomhet omkring våre skolepengesatser. Satsene ble derfor vurdert av Fylkesmannen i Hordaland som fant at våre satser ligger innenfor det vi har anledning til å innkreve, og at vi også kan ha ulike skolepengesatser for medlemmer av St. Paul menighet og andre elever. Som Bergens Tidende skrev: Det er lov å gi katolikkrabatt.

Skolens økonomi

Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til Friskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene (normalsats) i kommunale skoler. En del driftsutgifter samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen.