Skolepenger

Skolestyret vedtok i styremøte 7. mars 2019 (sak 4/2019) å justere skolepengesatsene og samtidig endre til en ny modell med kun én sats på barnetrinnet og én på ungdomstrinnet fra og med skoleåret 2019/2020.

Skolepengesatser pr. semester Høsten 2019 Våren 2020
Barnetrinn (1. – 7. klasse) 5.900 5.900
Ungdomstrinn (8. – 10. klasse) 8.600 8.600

Foreldrebetaling i Pauline/SFO pr. semester Høsten 2019
5 mnd.
Våren 2020
6 mnd.
Hel plass (07:30 – 16:30) 12.275 14.730
Redusert plass (08:30 – 15:00) 8.635 10.362

Det må påregnes nye justeringer i satsene for høsten 2020.

Skolepengesatsene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittstående skoler (friskoleloven) § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Endring av satsene blir varslet senest tre måneder før ny sats blir gjeldende.

Foresatte forplikter seg til å betale skolepenger og foreldrebetaling til SFO innen gitte frister og er innforstått med at St. Paul skole anser vesentlig mislighold av avtalen for å være kontraktbrudd. En slik misligholdelse kan i ytterste konsekvens medføre at eleven mister elevplassen ved skolen.

Oppsigelse av skoleplass og/eller plass på SFO
Oppsigelse av plass må leveres skriftlig. I følge kontrakten er foresatte inneforstått med at det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Både skolepenger og foreldrebetaling til SFO må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp.

Turer/ekskursjoner
Som ledd i skolens undervisning arrangeres det leirskoler, turer, ekskursjoner, teater-/museumsbesøk etc. Slike arrangement, og også reiser i forbindelse med arbeidslivspraksis eller prosjektarbeid o.l., vil ofte kreve foreldrebetaling.

Skolens økonomi
Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til Friskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene (normalsats) i kommunale skoler. En del driftsutgifter samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen.