Skolepenger

Skolestyret vedtok i styremøte 7. mars 2019 (sak 4/2019) å justere skolepengesatsene og samtidig endre til en ny modell med kun én sats på barnetrinnet og én på ungdomstrinnet fra og med skoleåret 2019/2020.

Skolepengesatser pr. semester Høst 2020 Vår 2021
Barnetrinn (1. – 7. klasse) 5.900 5.900
Ungdomstrinn (8. – 10. klasse) 8.600 8.600

Foreldrebetaling i Pauline/SFO pr. semester Høst 2020
5 mnd.
Vår 2021
6 mnd.
Hel plass (07:30 – 16:30) 12.275 14.730
Redusert plass (08:30 – 15:00) 8.635 10.362

Det må påregnes nye justeringer i satsene fra og med høstsemesteret 2021.

Skolepengesatsene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittstående skoler (friskoleloven) § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Endring av satsene blir varslet senest tre måneder før ny sats blir gjeldende.

Foresatte forplikter seg til å betale skolepenger og foreldrebetaling til SFO innen gitte frister og er innforstått med at St. Paul skole anser vesentlig mislighold av avtalen for å være kontraktbrudd. En slik misligholdelse kan i ytterste konsekvens medføre at eleven mister elevplassen ved skolen.

Administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling ved inntak
Ved kontraktsinngåelse betales administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling for at tildelt plass skal være gyldig. Innbetalt administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling kommer senere til fratrekk på faktura for første skolesemester.

  • Administrasjonsgebyr kr 1.000,-
  • Forskuddsbetaling barnetrinnet kr 2.500,-
  • Forskuddsbetaling ungdomstrinnet kr 3.500,-

Dersom vi mottar oppsigelse av plassen etter at kontrakt er inngått, blir fakturert administrasjonsgebyr ikke refundert.

Oppsigelse av skoleplass
Oppsigelse av plass må leveres skriftlig. I følge kontrakten er foresatte inneforstått med at det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Både skolepenger må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp.

Oppsigelse eller endring til redusert plass på SFO
Oppsigelse av plass på SFO må leveres skriftlig. Det samme gjelder endring fra hel til redusert plass. I følge kontrakten er foresatte inneforstått med at det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Gjeldende foreldrebetaling for SFO må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp. Det samme gjelder betaling av hel plass ved overgang til redusert plass.

Turer/ekskursjoner
Som ledd i skolens undervisning arrangeres det leirskoler, turer, ekskursjoner, teater-/museumsbesøk etc. Slike arrangement, og også reiser i forbindelse med arbeidslivspraksis eller prosjektarbeid o.l., vil ofte kreve foreldrebetaling.

Skolens økonomi
Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til Friskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene (normalsats) i kommunale skoler. En del driftsutgifter samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen.