Informasjon om kartleggingsprøver 1. – 4. klassetrinn

Informasjonen er hentet fra Utdanningsdirektoratets side om  Formålet med kartleggingsprøver

Legg merke til følgende:

  • Prøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn og prøven i regning på 2. trinn er obligatoriske for alle elever.
  • St. Paul skole har valgt å bruke alle frivillige prøver Udir tilbyr. Det betyr at disse også da er obligatoriske for alle elever.
  • Det vil stå på ukeplanen til den enkelte klasse når prøvene vil gjennomføres.

Formålet med kartleggingsprøvene

Kartleggingsprøvene i lesing, rekning, engelsk og digitale ferdigheiter på 1. – 4. trinn, er laga for å finne elevar som treng ekstra oppfølging. Det er viktig at desse elevane blir sett tidleg i løpet slik at dei kan få tilbod om den tilrettelegginga dei har krav på. Kartleggingsprøvene er dermed også eit verktøy for å hindre at elevar fell frå seinare i opplæringsløpet.

Resultata frå prøvene gir berre informasjon om elevar som er rundt eller under ei definert bekymringsgrense. Kartleggingsprøvene består av mange lette oppgåver. Derfor gir prøvene lite informasjon om elevane som får til alle eller nesten alle oppgåvene. Elevar som har alt rett eller nesten alt rett, er ikkje nødvendigvis spesielt flinke elevar. Derimot treng elevane som hamnar under bekymringsgrensa, ekstra tilrettelegging.

Hva måler prøvene i regning?
Kartleggingsprøvene i regning på 1., 2. og 3. trinn måler elevenes begrepsforståelse og regneferdigheter. Prøvene inneholder oppgaver innenfor fire temaer: tallrekka og tallinja, regneferdigheter, telleferdigheter og tallbegrep.

Hva måler prøvene i lesing?
Kartleggingsprøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn måler ferdigheter som danner grunnlaget for god leseutvikling. Prøvene viser progresjonen i utviklingen av leseferdighet; fra språklig bevissthet, via bokstavkunnskap og ordlesing, til å lese ulike typer tekster med sammenheng og forståelse.

Hva måler prøven i engelsk?
Kartleggingsprøven i engelsk på 3. trinn måler hovedsakelig elevenes ferdigheter i å gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig. Dette er det første trinnet i utviklingen av lese- og lytteferdigheter på et fremmedspråk. Prøven består av to deler, en lyttedel og en lesedel.

Hva måler prøven i digitale ferdigheter?
Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter på 4. trinn tar utgangspunkt i læreplanens definisjoner og kompetansemål som involverer digitale ferdigheter. Prøven inkluderer oppgaver fra alle de fem ferdighetsområdene:

  • bruke og forstå
  • finne og behandle
  • produsere og bearbeide
  • kommunisere og samhandle
  • utøve digital dømmekraft