Om skolen

St. Paul skole er en kristen katolsk barne- og ungdomsskole med i underkant av 350 elever fra første til tiende trinn. Skolen ble etablert som menighetsskole i 1873, primært for katolske barn i St. Paul menighet.

St. Paul skole er organisert som kirkelig stiftelse under Oslo Katolske Bispedømme og er en av fire katolske grunnskoler i Norge.

Skolen har eget styre og statutter fastsatt av skoleeier. Skolen er godkjent og drives i henhold til Lov om private skoler med rett til statstilskudd skoler (privatskoleloven). I de forhold som angår elevene, viser privatskoleloven i stor utstrekning til de generelle lover for opplæring i Norge. St. Paul skole er medlem i Kristne Friskolers Forbund – KFF.

I de fleste saker, vil skolens elever være underlagt tilsvarende regler som i en kommunal grunnskole. Dette gjelder blant annet bestemmelser om skoletid, helsetilsyn og skolepsykolog, rett til spesialundervisning, skoleskyss m.v.

St. Paul skole står under offentlig tilsyn av Utdanningsdirektoratet.

Ny og tidligere logo

Sverdet, kappen og bølger er symboler i skolens logo. Sverdet viser til at Paulus ble halshugd. Kappen er en del av romersk drakt og bølgene representerer de mange misjonsreiser Paulus foretok.

Pedagogisk plattform

En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker.» Fortellingen peker på utvikling av fire sider av mennesket: det fysiske, det intellektuelle, det religiøse og det sosiale menneske.

Slik arbeider en katolsk skole med utviklingen av hele mennesket for øye. Dette er et mål som først blir fullt ut virkeliggjort i samfunnet med Gud, men veien mot dette målet går gjennom et sant og fullstendig menneskelig liv. Kristen, katolsk oppdragelse er således ikke en dimensjon ved siden av en verdslig oppdragelse, men snarere et omfattende begrep som også inkluderer den verdslige oppdragelse i seg. Den ekte kristne og det karakterfaste, livsdugelige menneske har samme opphav.

Den katolske skoles oppgave er fundamentalt sett å forme en syntese av tro og kultur og å integrere tro og liv.

Skolens økonomi

Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til privatskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene (normalsats) i kommunale skoler. En del driftsutgifter samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen.