Søk skoleplass

Foreldre og foresatte som vil søke sine barn til St. Paul skole, anbefales å lese informasjonen som finnes på skolens nettside og gjøre seg kjent med skolens inntaksregler.  I dokumentet Læreplan for de katolske skolene i Norge – overordnet del gjøres det nærmere rede for skolens katolske identitet, verdier og grunnlagsdokumenter.

På barneskolen har vi én klasse på hvert trinn. Klassene har normalt 26 elever. Ved overgangen til ungdomstrinnet deles 7. klasse i to grupper som fordeles til to nye 8. klasser med 27 elever i hver. Vi kan derfor tilby plass til ytterligere 28 elever fra og med 8. klasse.

Ved hovedinntak til 1. og 8. trinn har St. Paul skole som oftest flere søkere enn det vi har plass til. Inntaket blir derfor gjort i samsvar med skolens prioriteringskriterier. Inntak på de resterende trinnene skjer kun dersom annen elev slutter. Løpende inntak etter 1. oktober skjer kun unntaksvis.

Til søknadskjema (krever Bank-ID)