Inntaksregler

St. Paul skole er en katolsk grunnskole for 1.-10. årstrinn. Skolen bygger på katolske verdier og katolsk tradisjon. I denne tradisjonen inngår også Kirkens forpliktelse til å opprette skoler som støtte for foreldre og foresatte i deres ansvar for å gi sine barn trosopplæring og utdannelse. Den katolske kirke ser mennesket som en helhet der tro og liv er tett sammenvevd, og der den åndelige dimensjonen er avgjørende. Skolens oppdrag er derfor å bistå foreldre og foresatte med å utvikle og utdanne barna fysisk, intellektuelt, religiøst og sosialt. Med Kristus i sentrum for et skolemiljø preget av frihet og nestekjærlighet, vil skolens ansatte bidra til at elevene tilegner seg kompetanse, holdninger og verdier som gjør dem til harmoniske og ansvarlige medmennesker som aktivt bidrar til samfunnets felles gode.

Reglene om inntak av elever er regulert i Lov om frittstående skoler, privatskoleloven § 3-1. Der går det fram av bestemmelsens første ledd at skolen har hele landet som inntaksområde. Videre skal skolen være åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlige skoler.

Til søknadskjema (krever Bank-ID)

Dersom antall søkere ved hovedinntak for 1. og 8. trinn er større enn tallet på elevplasser, rangerer St. Paul skole søkerne ut fra følgende prioriteringskriterier vedtatt av skolens styre 10. juni 2021:

1. prioritet

Søker som kan dokumentere minst 1 års medlemskap i St. Paul menighet eller annen katolsk menighet i Norge.
Søker til 8. trinn som kan dokumentere mottatt første kommunion, blir prioritert.
Søker må selv sørge for bekreftelse av medlemskap og første kommunion fra norsk katolsk menighet.

Inntil 80 % av plassene på 1. og 8. trinn er reservert søkere i denne kategorien. 

Etter at de reserverte plassene i denne kategorien er tildelt, prioriteres søkere som kommer inn under 2.-3. prioritet. De resterende søkerne blir så igjen rangert etter 1., 4. og 5. prioritet.

2. prioritet

Søker som har søsken på St. Paul skole.
For søker til 8. trinn gjelder også søsken på St. Paul gymnas som kriterium.
Søker med søsken på St. Paul skole blir prioritert.

3. prioritet

Søker som har foresatt som er fast ansatt ved St. Paul skole og St. Paul gymnas.
Søker med foresatt som er ansatt ved St. Paul skole, blir prioritert.

4. prioritet

Ikke-katolsk søker med en foresatt som kan dokumentere minst 1 års medlemskap i katolsk menighet i Norge.
Foresatt må selv sørge for bekreftelse fra norsk katolsk menighet.

5. prioritet

Andre som ikke oppfyller noen av kriteriene 1.- 4.
Geografisk avstand mellom hjem/skole. Kortest avstand gir høyest prioritet.
Gangavstand, etter de samme målekriteriene som Vestland fylkeskommune/Skyss benytter ved tildeling av skoleskysskort. Se kart

  • Søker som oppfyller flere punkter (f.eks. både katolikk og søsken) vil komme høyere opp i sin gruppe.
  • Søkere som står likt innenfor en gruppe, vil bli rangert etter geografisk avstand hjem/skole.

Søknadsfrist og inntak

En forutsetning for å bli tatt med i vurdering ved hovedinntak, er at søknad er sendt skolen senest 15. november året før oppstart. Ved hovedinntak tar skolen normalt inn 26 elever på 1. trinn og 28 elever på 8. trinn. Etter at aktuelt skoleår er påbegynt, har skolen løpende inntak så fremt det er ledig kapasitet, for eksempel ved at elever slutter. Ved løpende inntak rangeres søkerne etter de samme prioriteringskriteriene som ved hovedinntak dersom det er flere søkere enn plasser, uavhengig av søknadsdato. Løpende inntak etter 1. oktober skjer kun unntaksvis.

Det er rektor, i samråd med sokneprest og saksbehandler ved skolen, som behandler og avgjør saker om inntak i samsvar med inntaksreglementet.

Til søknadskjema (krever Bank-ID)

Administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling ved inntak
Ved kontraktsinngåelse betales administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling for at tildelt plass skal være gyldig. Innbetalt administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling kommer senere til fratrekk på faktura for første skolesemester.

  • Administrasjonsgebyr kr 1.000,-
  • Forskuddsbetaling barnetrinnet kr 2.500,-
  • Forskuddsbetaling ungdomstrinnet kr 3.500,-

Dersom vi mottar oppsigelse av plassen etter at kontrakt er inngått, blir fakturert administrasjonsgebyr ikke refundert.

Avgjørelse om inntak er etter privatskoleloven § 3-1 et enkeltvedtak og kan påklages. Jfr. Forvaltningsloven § 2. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes St. Paul skole v/rektor. Dersom skolen ikke tar klagen til følge, oversendes den til statsforvalteren i Vestland. Jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§ 18 og 19.