Kontrakt – vilkår

Viktig informasjon ved signering av kontrakt med St. Paul skole

 

Inntaket bilr gjort i henhold til privatskoleloven § 3-1 og St. Paul skoles inntaksreglement vedtatt av skolens styre 10. juni 2021.

Tildelt elevplass gjelder skoleforløpet til og med 10. trinn. En eventuell senere søknad om elevplass ved St. Paul gymnas, må gjøres av eleven selv gjennom fylkeskommunens portal VIGO det året eleven går i 10. klasse. Dette følges opp av ressurspersoner på skolen.

 

Vilkår
En forutsetning for gyldig elevplass ved St. Paul skole er at kontrakt/opplysningsskjema er signert og at betalingsfrist på faktura for administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling blir overholdt. Innbetalt administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling kommer til fratrekk på faktura for første skolesemester. Se nærmere informasjon om Skolepenger og betaling

Dersom problemer med å signere kontrakt med Bank-ID, ta kontakt med skolen.

Dersom fristene for betaling ikke overholdes, risikerer eleven å miste tildelt elevplass uten ytterligere varsel. Tildeling av skoleplass forutsetter videre at eleven møter ved skolestart. Ved sykdom eller annen grunn til å ikke kunne møte første skoledag i høstsemesteret, må skolen informeres.

 

Angrerett
Det er 14 dagers angrerett, regnet fra datoen kontrakten er signert. Dersom dere angrer, må dere signere angreskjema innen fristen. Innbetalt forskudd på skolepenger vil da bli refundert. Administrasjonsgebyret blir ikke refundert.

 

Opplysninger om særlige behov
Dersom eleven er avhengig av at forholdene på skolen legges til rette på en særskilt måte i form av spesialundervisning, fysiske forhold eller annet, ber vi om melding om dette snarest. Slike forhold ønsker vi å forberede i god tid. Tidligere skoler melder ikke fra til oss om elevenes situasjon uten skriftlig tillatelse fra foresatte.

 

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter
Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk kan ha rett til særskilt språkopplæring inntil de har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Særskilt språkopplæring kan bestå av særskilt norskopplæring i tillegg til morsmålsopplæring/tospråklig fagopplæring.

St. Paul skole kartlegger elever som har annet morsmål enn norsk ved hjelp av Utdanningsdirektoratets kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk for å vurdere eventuelle behov for særskilt språkopplæring.

Dersom eleven allerede har tilbud/vedtak om særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring, må kopi av vedtak sendes til/leveres på skolen.

 

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barne- og ungdomsskolen. ​Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring og å øke deres helsekompetanse. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og er et bindeledd mellom elevene, skolen og andre helsetjenester som for eksempel fastlege, kommunens psykiske helsetjenester, tannhelsetjeneste og NAV, og kan henvise eleven videre ved behov.

 

SFO/Pauline
St. Paul skole tilbyr alle elever i 1. – 4. klasse som ønsker det, plass i skolefritidsordningen Pauline. En forutsetning for plass er at kontrakt om plass på SFO er inngått og at faktura er betalt innen fristen.

 

Fotografering
Det hender at St. Paul skole får forespørsler fra aviser og andre media om tillatelse til å publisere artikler og bilder fra skolehverdagen. Selv om journalistene er ryddige i forhold til personvern, informerer vi alltid om at bilder som kan kobles direkte til enkeltelev/navn, krever egen godkjennelse fra foresatte. Når det gjelder artikler og bilder av mer generell art, koblet mot klasser/grupper og ikke direkte mot enkeltelever, kan rektor gi tillatelse uten ytterligere godkjennelse. Det samme gjelder ved bilder brukt på skolens nettside stpaul.no eller på skolens Facebookside . Dersom det er ønskelig å reservere seg mot noe av dette, ta kontakt med skolen.

Overføring av elevdata og informasjon om foresatte til andre instanser
Elevinformasjon (inkludert fødselsnummer) gis til skolens helsetjeneste, til Vestland fylkeskommune/Skyss i forbindelse med skoleskyssordningen og til Utdanningsdirektoratet og VIGO i forbindelse med oppmelding til eksamen og videregående opplæring. I forbindelse med fradrag på inntekt for utgifter til pass av barn i skattemeldingen, rapporterer St. Paul skole hvert år fakturert beløp for SFO-betaling og betalers fødselsnummer til Skattedirektoratet. Dersom det er ønskelig å reservere seg mot noe av dette, ta kontakt med skolen.

 

Egenerklæring ved inngåelse av kontrakt
Jeg/vi er kjent med skolens visjon og egenart som katolsk skole. Jeg/vi er videre kjent med skolens personvernerklæring og at skolen drivers i henhold til Lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskoleloven). Foresatte er innforstått med at skolen jobber tett med skolehelsetjenesten, og at helsesykepleier kan bli innkalt til til møter med foresatte i regi av skolen.

Både elev og foresatte har lest skolens ordensregler og er kjent med at St. Paul skole har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordningen (SFO) og andre arrangementer i skolens regi.

 

Klagerett
Selv om elevplass er innvilget, gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at avgjørelse om inntak/avslag ifølge privatskolelovens § 3-1 sjette ledd er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 og kan påklages. Klagefristen er tre uker fra mottatt melding om plass. Jfr. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. En eventuell klage sendes St. Paul skole ved rektor. Dersom skolen ikke tar klagen til følge, videresendes den til statsforvalteren i Vestland. Foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til §§ 18 og 19 i forvaltningsloven.

 

Oppsigelse av elevplass
Oppsigelse av elevplass ved St. Paul skole må leveres skriftlig. Det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Skolepenger må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp.