Skolepenger

Skolepengesatser pr. semester Vår 2022 Høst 2022
Barnetrinn (1. – 7. klasse) 5.900 5.900
Ungdomstrinn (8. – 10. klasse) 8.600 8.600

Foreldrebetaling i Pauline/SFO pr. semester Vår 2022
6 mnd.
Høst 2022
5 mnd.
Hel plass (07:30 – 16:30) 14.730 12.275
Redusert plass (08:30 – 15:00) 10.362 8.635

Det må påregnes nye justeringer i satsene fra og med vårsemesteret 2023.

Utdanningsdirektoratet med ny tilskuddsordning for elever på 1. trinn som skal gå på SFO – med oppstart høsten 2022
Tilskuddet skal bidra til at St. Paul skole kan tilby inntil 12 timer gratis SFO per uke.
For skoleåret 2022/2023 vil dette bety:

  • Hel plass 1. klasse høstsemesteret 2022 (5 måneder): kr 3.640,-
  • Hel plass 1. klasse vårsemesteret 2023 (6 måneder): kr 4.368,-
  • Redusert plass for 1. klasse er gratis høstsemesteret 2022 og vårsemesteret 2023

Skolepengesatsene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittstående skoler (friskoleloven) § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Endring av satsene blir varslet senest tre måneder før ny sats blir gjeldende.

Foresatte forplikter seg til å betale skolepenger og foreldrebetaling til SFO innen gitte frister og er innforstått med at St. Paul skole anser vesentlig mislighold av avtalen for å være kontraktbrudd. En slik misligholdelse kan i ytterste konsekvens medføre at eleven mister elevplassen ved skolen.

Administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling ved inntak
Ved kontraktsinngåelse betales administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling for at tildelt plass skal være gyldig. Innbetalt administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling kommer senere til fratrekk på faktura for første skolesemester.

  • Administrasjonsgebyr kr 1.000,-
  • Forskuddsbetaling barnetrinnet kr 2.500,-
  • Forskuddsbetaling ungdomstrinnet kr 3.500,-

Dersom vi mottar oppsigelse av plassen etter at kontrakt er inngått, blir fakturert administrasjonsgebyr ikke refundert.

Søskenmoderasjon:
Det gis 50% moderasjon for barn nummer tre og fri plass for barn fire i en søskenflokk. Gjelder de skoleårene søskene er samlet på skolen.

Oppsigelse av skoleplass
Oppsigelse av plass må leveres skriftlig. I følge kontrakten er foresatte inneforstått med at det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Skolepenger må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp.

Angrerett
Dersom dere angrer, skal dere fylle ut angreskjema og sende dette til skolen innen fristen på 14 dager etter inngått kontrakt. Innbetalt forskudd på skolepenger vil da bli refundert.

Oppsigelse eller endring til redusert plass på SFO
Oppsigelse av plass på SFO må leveres skriftlig. Det samme gjelder endring fra hel til redusert plass. I følge kontrakten er foresatte inneforstått med at det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Gjeldende foreldrebetaling for SFO må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp. Det samme gjelder betaling av hel plass ved overgang til redusert plass.

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO
St. Paul skole tilbyr redusert foreldrebetaling for skolefritidsorndningen på 1.-4. trinn på lik linje med offentlig SFO. Se kriterier for reduksjon her

Turer/ekskursjoner
Som ledd i skolens undervisning arrangeres det leirskoler, turer, ekskursjoner, teater-/museumsbesøk etc. Slike arrangement, og også reiser i forbindelse med arbeidslivspraksis eller prosjektarbeid o.l., vil ofte kreve foreldrebetaling.

Skolens økonomi
Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til Friskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene (normalsats) i kommunale skoler. En del driftsutgifter samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen.