Foreldrebetaling

Skolepengesatsene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskoleloven) § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Endring av satsene blir varslet senest tre måneder før ny sats blir gjeldende.

Foresatte forplikter seg til å betale skolepenger og foreldrebetaling til SFO innen gitte frister og er innforstått med at St. Paul skole anser vesentlig mislighold av avtalen for å være kontraktbrudd. En slik misligholdelse kan i ytterste konsekvens medføre at eleven mister elevplassen ved skolen.

Skolepengesatser pr. semester Høst 2023 Vår 2024
Barnetrinn (1. – 7. klasse) 5.900 5.900
Ungdomstrinn (8. – 10. klasse) 8.600 8.600

Foreldrebetaling i Pauline/SFO pr. semester Høst 2023
5 mnd.
Vår 2024
6 mnd.
Hel plass (07:30 – 16:30) 13.500 16.200
Redusert plass (08:30 – 15:00) 9.875 11.850

Fra 1. august 2023 innføres kostpenger på kr 200,- per måned i tillegg til foreldrebetalingen.

Satser vedtatt av skolestyret 7. mars 2023. Det må påregnes nye justeringer i satsene fra og med høstsemesteret 2024.

Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning gjelder elever på 1. og 2. trinn som skal gå på SFO skoleåret 2023/2024
Tilskuddet bidrar til at St. Paul skole kan tilby inntil 12 timer gratis SFO per uke for elever som søker redusert plass innen 1. september 2023.

Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet og plassen må betales fullt ut (se satser i tabellen over). Utdanningsdirektoratet åpner ikke opp for søknader om tilskudd for nye elever som begynner i SFO etter at søknadsfristen er gått ut.

For skoleåret 2023/2024 vil dette bety:

  • Hel plass for elever i 1. og 2. klasse høstsemesteret 2023 (5 måneder): kr 6.140,-
  • Hel plass for elever i 1. og 2. klasse klasse vårsemesteret 2024 (6 måneder): kr 7.368,-
  • Redusert plass for elever i 1. og 2 klasse er gratis høstsemesteret 2023 og vårsemesteret 2024

 

Administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling ved inntak
Ved kontraktsinngåelse betales administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling for at tildelt plass skal være gyldig. Innbetalt administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling kommer senere til fratrekk på faktura for første skolesemester.

  • Administrasjonsgebyr kr 1.000,-
  • Forskuddsbetaling barnetrinnet kr 2.500,-
  • Forskuddsbetaling ungdomstrinnet kr 3.500,-

Dersom vi mottar oppsigelse av plassen etter at kontrakt er inngått, blir fakturert administrasjonsgebyr ikke refundert.

Søskenmoderasjon for skolepenger (gjelder ikke SFO):
Det gis 50% moderasjon for barn nummer tre og fri plass for barn fire i en søskenflokk. Gjelder de skoleårene søskene er samlet på skolen.

Angrerett
Det er 14 dagers angrerett, regnet fra datoen kontrakten ble signert. Dersom dere angrer, må dere signere angreskjema innen fristen. Innbetalt forskudd på skolepenger vil da bli refundert. Administrasjonsgebyret blir ikke refundert.

 

Oppsigelse av skoleplass
Oppsigelse av plass må leveres skriftlig. I følge kontrakten er foresatte inneforstått med at det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Skolepenger må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp.

 

Oppsigelse eller endring til redusert plass på SFO
Oppsigelse av plass på SFO må leveres skriftlig. Det samme gjelder endring fra hel til redusert plass. I følge kontrakten er foresatte inneforstått med at det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Gjeldende foreldrebetaling for SFO må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp. Det samme gjelder betaling av hel plass ved overgang til redusert plass.

 

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO
St. Paul skole tilbyr redusert foreldrebetaling for skolefritidsorndningen på 1.-4. trinn på lik linje med offentlig SFO. Se kriterier for reduksjon her

Turer/ekskursjoner
Som ledd i skolens undervisning arrangeres det leirskoler, turer, ekskursjoner, teater-/museumsbesøk etc. Slike arrangement, og også reiser i forbindelse med arbeidslivspraksis eller prosjektarbeid o.l., vil ofte kreve foreldrebetaling.

Skolens økonomi
Skolens økonomi er basert på statlige tilskudd og en egenandel fra foreldrene. Skolen mottar statlig tilskudd i henhold til privatskoleloven. Offentlige tilskudd skal som utgangspunkt dekke 85% av driftsutgiftene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnitt av de vanligste driftsutgiftene (normalsats) i kommunale skoler. En del driftsutgifter samt husleie og investeringer, faller utenfor normalsatsen.