Ordensregler

Kjære elev!

Vi er mange på skolen, og for at alle skal trives, er det nødvendig med regler, både for arbeidet inne i skolen og for oppholdet på skolens uteområde. Alle prøver å være slik mot andre som man ønsker at andre skal være mot en selv. Både store og små skal forsøke å se Jesus i sin neste. Gjennom dine rettigheter og plikter og skolens rutiner, skal alle sikres god læring og utvikling i et godt psykososialt miljø. Disse reglene gjelder i tillegg på alle skolens arrangementer og på skoleveien. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Ref. Opplæringsloven kapittel 9 A.

HENSYN OG MILJØ:
Vi må ta hensyn til hverandre, til små og store elever, til de voksne og til skolebygningen. Vi er stolte av skolen vår og ønsker å ta vare på den best mulig. Spar ressurser, sorter avfall og bruk bosspannene riktig. Vær hensynsfull mot de andre elevene og rett deg etter tilsnakk fra skolens ansatte. Møt presis til skoledagen, hold tidsfrister og ha med riktig utstyr til enhver tid. Digitale hjelpemidler er nyttige redskaper og skal ikke brukes til å plage andre hverken med tekst eller bilder. Bruk internett fornuftig – det beste filteret sitter i hodet ditt. Mobiltelefon, Ipad, smartklokker etc skal være avslått i skoletiden. Lærere kan gjøre unntak. Mobiltelefoner samles som hovedregel inn hver morgen.

HØFLIGHET:
Alle må bruke sunn fornuft og vise høflighet. Banning og bruk av skjellsord godtas ikke.

HELSE:
Ta vare på helsen din. Ta ikke snop med på skolen. Røyking, snusing og bruk av rusmidler er forbudt.

TRAFIKK:
Bruk gangfeltene og respekter trafikklysene, husk at skolen vår ligger i et trafikkfarlig område. Elever kan bruke sykkel til skolen dersom de har tillatelse fra foresatte, bruker hjelm og holder sykkelen låst i sykkelstativ i skoletiden.

FRIMINUTT:
I friminuttene skal du oppholde deg på klassens tildelte områder. Innendørs skal du ikke løpe eller leke slik at du er til sjenanse for medelever eller skader inventar. Unngå slåssing og voldsom lek. Snøballkasting er forbudt. Ballspill er tillatt når det er tilrettelagt for dette. Ta hensyn til andre folk på gatetunet. Stans lek og spill med det samme det ringer inn og gå raskt til timen.

VERDISAKER:
La ikke penger og verdisaker ligge i klasserommet eller garderoben. Skolen er ikke ansvarlig for eventuelt tap. Resepsjonen kan oppbevare instrumenter og verdisaker gjennom skoledagen.

MELDINGER:
Ved sykefravær o.l. skal kontaktlærer ha skriftlig melding. Ved sykefravær over 3 dager skal foresatte kontakte skolen.

Reaksjoner ved brudd på reglene:
Ansatte skal følge med, gripe inn og melde fra til rektor dersom det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt arbeidsmiljø. Hjemmet skal ha melding i eget brev ved gjentagne eller alvorlige brudd på ordensreglene. Brudd på ordensreglene kan føre til tilsnakk, kortere inndragelse, gjensitting, nedsatt ordens- og oppførselskarakter, hjemsending for resten av dagen eller utvisning av eleven i inntil 3 dager. Eleven kan bli utelukket fra klassearrangement som foregår utenfor skoleområdet som varer inntil en skoledag. Ved hjemsending for resten av dagen og ved utvisning av eleven inntil 3 dager, skal rektor ta avgjørelsen etter å ha samrådd seg med elevenes lærere. Ved hjemsending for resten av dagen skal foresatte varsles om tiltaket. Utvisning for 1 – 3 dager kan gjøres i ungdomstrinnet etter at saken er diskutert med foresatte. Rektor fatter vedtaket. Eleven/foresatte kan gjøres erstatningspliktig for skader som eleven påfører andre, materiell eller bygning.  Foresatte har klagerett på vedtaket etter forvaltningsloven.

LA OSS GJØRE SKOLEN VÅR TIL EN GOD SKOLE FOR ALLE!

 

Ordensreglene ble godkjent som sak 27/2021 i skolestyret