Inntaksregler

Inntaksreglement vedtatt av skolens styre 31. oktober 2011. Revidert 10. november 2014.

Reglene om inntak av elever er regulert i Lov om frittstående skoler, Friskoleloven § 3-1. Der går det fram av bestemmelsens første ledd at skolen har hele landet som inntaksområde. Videre skal skolen være åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlige skoler.

Er antall søkere ved hovedinntak for 1. og 8. trinn større enn tallet på elevplasser, rangerer vi søkerne ut fra følgende prioriteringskriterier:

1. prioritet
Søker som kan dokumentere minst 1 års medlemskap i St. Paul menighet eller annen katolsk menighet i Norge. Inntil 15 plasser på hvert trinn er reservert søkere i denne gruppen. *

2. prioritet
Søker som har søsken på St. Paul grunnskole.
For søkere til 8. trinn, gjelder også søsken på St. Paul gymnas som kriterium.

3. prioritet
Søker som har foreldre som er fast ansatt ved St. Paul skole.

4. prioritet
Geografisk nærhet til skolen. **

* Dersom det er flere enn 15 katolske søkere på hvert trinn, rangeres de (kumulert) etter prioritet 2 – 4. Søkere til 8. klasse som kan dokumentere mottatt første kommunion, forprioriteres. Etter at de reserverte 15 plassene i denne kategorien er tildelt, prioriteres søkere med søsken på skolen eller som er barn av fast ansatte etter de samme prioriteringene (2 – 4) uavhengig om de er katolske eller ikke. De resterende søkerne blir så igjen rangert etter prioritet 1 og 4.

** Med geografisk nærhet menes gangavstand mellom hjem/skole. Vi benytter de samme målekriteriene som Hordaland fylkeskommune/Skyss benytter ved tildeling av skoleskysskort. Se kart

 

Søknadsfrist og inntak

En forutsetning for å bli tatt med i vurdering ved hovedinntak, er at søknad er sendt skolen senest 15. november året før oppstart. Ved hovedinntak tar skolen normalt inn 26 elever på 1. trinn og 28 elever på 8. trinn. Etter at aktuelt skoleår er påbegynt, har skolen løpende inntak så fremt det er ledig kapasitet, for eksempel ved at elever slutter. Ved løpende inntak rangeres søkerne etter de samme prioriteringskriteriene som ved hovedinntak dersom det er flere søkere enn plasser, uavhengig av søknadsdato. Løpende inntak etter 1. oktober skjer kun unntaksvis.

Det er rektor, i samråd med sokneprest og saksbehandler ved skolen, som behandler og avgjør saker om inntak i samsvar med inntaksreglementet.

Administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling ved inntak
Ved kontraktsinngåelse betales administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling for at tildelt plass skal være gyldig. Innbetalt administrasjonsgebyr og forskuddsbetaling kommer senere til fratrekk på faktura for første skolesemester.

  • Administrasjonsgebyr kr 1.000,-
  • Forskuddsbetaling barnetrinnet kr 2.500,-
  • Forskuddsbetaling ungdomstrinnet kr 3.500,-

Dersom vi mottar oppsigelse av plassen etter at kontrakt er inngått, blir fakturert administrasjonsgebyr ikke refundert.

Avgjørelse om inntak er etter Friskoleloven § 3-1 sjette et enkeltvedtak og kan påklages. Jfr. Forvaltningsloven § 2. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes St. Paul skole v/rektor. Dersom skolen ikke tar klagen til følge, oversendes den til Fylkesmannen i Hordaland. Jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§ 18 og 19.