Skolens styre

St. Paul skole eies og drives av

Oslo Katolske Bispedømme (OKB)

Org.nr. 938 431 744

Biskop

Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Adresse: Akersveien 5, 0177 Oslo
Telefon: 23 21 95 00
E-post: bernt.eidsvig@katolsk.no

Skoleråd

Gjermund Høgh
Adresse: Nylandsveien 29, 5039 Bergen
Telefon: 55 24 25 37
E-post: gjermund.hoegh@katolsk.no

Skolestyrets medlemmer

Styreleder

oppnevnt av OKB for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018:

Knut Hansson Robberstad
Åstveitveien 11
5106 Øvre Ervik

Telefon 900 64 454
E-post knuth.robberstad@gmail.com

Vara for styreleder

oppnevnt av OKB i egenskap av stilling i menigheten:

Sogneprest Alois Brodersen
Nygårdsgt. 3
5015 Bergen

Telefon 55 21 59 60
E-post alois.brodersen@stpaul.no

Styremedlem

oppnevnt av OKB for perioden 01.01.2012 – 31.12.2021:

Ellen Cathrine Greve
Endregårdsveien 12
5019 Bergen

Telefon 55 32 91 92
E-post ecgreve@online.no

Vara for styremedlem

oppnevnt av OKB for perioden 01.01.2018 – 31.12.2021:

Anne Samuelsen
Sollien 29
5096 Bergen

E-post anne.samuelsen@katolsk.no

Representant for foreldrene/FAU

valgt for skoleåret 2017/2018:

Elisabeth Steckmest
Telefon 906 20 882
E-post elst@me.com

Vara for foreldrerepresentant

valgt for skoleåret 2017/2018:

Jørgen Bakke
Telefon 474 57 273
E-post jorgen.bakke@uib.no

Representant for skolens personalet

valgt for kalenderårene 2017 og 2018:

Silje Høye Steen
Telefon 944 85 533
E-post silco@stpaul.no

Vara for personalrepresentant

valgt for kalenderårene 2017 og 2018:

Stephanie Achen
Telefon 934 93 422
E-post steac@stpaul.no

Representant for pedagogisk personale

valgt for kalenderårene 2017 og 2018:

Anne C Kismul Nordmo
Telefon 414 23 835
E-post annno@stpaul.no

Vararepresentant for pedagogisk personale

valgt for kalenderårene 2017 og 2018:

Sunniva Vang Kristiansen
Telefon 456 18 107
E-post sunkr@stpaul.no

Representant for andre ansatte

valgt for kalenderårene 2017 og 2018:

Anne M B Johansen
Telefon 437 17 020
E-post annjo@stpaul.no

Vararepresentant for andre ansatte

valgt for kalenderårene 2017 og 2018:

Balamurugan Sivagurunathan
Telefon 921 60 000
E-post balsi@stpaul.no

Følgende kan – uten stemmerett – delta på styrets møter

Rektor Ronny Michelsen – skolestyrets sekretær
Telefon 55 21 59 00 (sentralbord)
E-post rektor@stpaul.no

Normalt deltar også en eller flere av skolens inspektører på skolestyrets møter:
Jan Wilhelm Werner – inspektør I/rektors stedfortreder
Kari-Anne F. Førland – inspektør II

Andre som kan delta på styrets møter

Andre som kan delta med uttalerett og rett til å få sin mening ført i protokollen:

  • Skolepresten
  • En representant for foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
  • En representant for skolens pedagogiske personale
  • En representant for skolens merkantile personale og assistenter
  • En (ev. to) representanter fra elevråd (må forlate møtet under behandling av saker som er konfidensielle)
  • En representant fra Bergen kommune
  • Leder av menighetsrådet i St. Paul menighet

Revisor:
Statsautorisert revisor Tom Henning Rønshaugen
RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS, avd. Bergen
Telefon 55 55 77 77
E-post post@rsmnorge.no

Statlig tilsynsmyndighet:
Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelingen (fram til 31.07.2009).
Oppgaven med å føre tilsyn med private skoler ble i behandlingen av St.prp.nr. 1 (2008-2009) besluttet overført fra Fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet. Overføringen trådte i kraft 1. august 2009.