Statutter

St. Paul skoles statutter

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Innledende bestemmelser

§ 1-1

St. Paul skole i Bergen (heretter kalt skolen) er en katolsk livssynsskole på grunnopplæringens nivå, og omfatter grunnskole og videregående skoles nivå. Skolen har drevet sin virksomhet kontinuerlig siden senest 1873. Fra St. Franciskus Xaverius Kongregasjonen (Franciskus-søstrene) ble etablert i 1901 og fram til Privatskoleloven fra 1970 sikret skolen offentlig tilskudd, bar søstrene det alt vesentligste av skolens byrder, både med hensyn til lærere og kostnader. Også etter 1970 har søstrene gitt avgjørende bidrag til å sikre skolens virksomhet og utvikling.

Skolen ble av biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. i Oslo katolske bispedømme ved dekret av 16. mai 2008 i henhold til kanonisk rett tildelt status som offentlig juridisk person jf. CIC, kann. 114, 116 og 117.

Ved opprettelsen av skolen stilte bispedømmet til disposisjon kr 100.000, som skolens grunnkapital, jf. kann. 1291. Denne sammen med skolens åndelige arv, de kirkelig og samfunnsmessige rammer og dertil skolens tradisjon og renommè, danner dens virkelige grunnformue.

Ved opprettelsen overdras til skolen alle de aktiva og passiva som fremgår av skolens regnskaper samt alle verdigjenstander og løsøre som er ervervet av skolen fram til opprettelsen.

Fast eiendom skolen benytter forblir i eie av Oslo katolske bispedømme. Det samme gjelder for navnet, St. Paul skole.

§ 1-2

Fordi skolen økonomisk er en selvstendig, egenansvarlig og lukket enhet

  • oppnår den selv rettigheter, påtar seg selv forpliktelser samt erverver, avhender og forvalter den selv formuesgoder, alt innenfor gjeldende retts rammer
  • er den selv og alene ansvarlig for egne forpliktelser
  • kan ingen utenforstående eller ovenforstående rette økonomiske fordringer mot skolen med mindre dette er begrunnet i lov, avtale eller andre rettmessig påtatte eller påløpne forpliktelser
  • kan ingen ta ut driftsoverskudd fra skolen
  • skal alle offentlige tilskudd og skolepenger komme elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3

§ 1-3

Skolen har sitt sete i Bergen kommune. Hierarkisk har den sin plass umiddelbart under biskopen.

Kapittel 2 - Grunnlag og formål

Grunnlag og formål

§ 2-1

Skolen skal arbeide for at dens særkjenne er å skape et skolemiljø, som i nestekjærlighet levendegjort av Evangeliet, hjelper de unge til å utfolde sin personlighet, samtidig som de vokser opp som de nyskapte mennesker dåpen har gjort dem til.

Skolen skal i samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse, utvikle deres evner, intellektuelt og kroppslig, og gi dem god allmennkunnskap så de kan bli nyttige og selvstendige mennesker i hjem og samfunn.

Skolen skal fremme åndsfrihet og toleranse, og legge vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom ansatte og elever og mellom skole og hjem.

§ 2-2

Skolen skal arbeide i pakt med bestemmelsene i Den katolske kirkes grunnregler, det vises særlig til Det annet Vatikankonsils erklæring «Den kristne oppdragelse, c» og dokumentet «Den katolske skole» (Kongregasjonen for Katolsk utdannelse 1977) og de senere dokumenter som måtte utfylle eller erstatte disse.

§ 2-3

Undervisningen skal samsvare med norsk grunnskole og ha et høyt faglig nivå, jf. CIC, kann. 806 § 2.

Undervisningen skal følge læreplaner som er godkjent av biskopen og norske skolemyndigheter.

Det liturgiske liv skal være en integrert del av skolens liv.

§ 2-4

De tilsatte må være seg bevisst at det fremfor alt avhenger av dem om St. Paul skole som katolsk skole kan være i stand til å arbeide mot sitt mål og virkeliggjøre sine planer. Enhver tilsatt er forpliktet til å gjøre seg kjent med skolens formål og til lojalt å arbeide på dette grunnlag.

Skolens tilsatte skal gå inn for å prege skolens undervisning og aktiviteter, atmosfære og miljø ut fra Evangeliet.

Lærere som underviser i kristendomskunnskap er avhengige av biskopens godkjennelse.

§ 2-5

Skolen skal holde kontakt med relevante pedagogiske miljøer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan, så vel innen det offentlige skolevesen som innen friskoleverdenen.

Skolen skal videre tilstrebe et nært samarbeid med St. Paul menighet og andre katolske institusjoner.

§ 2-6

Skolen skal opprette skolefritidsordning. Vedtekter for skolefritidsordningen skal fastsettes av skolens styre.

Kapittel 3 - Ledelse og organisasjon

Ledelse og organisasjon

§ 3-1

Skolen ledes iht. kanonisk og norsk rett, samt disse statutter.

§ 3-2

Skolen er underlagt det tilsynsansvar som ifølge kanonisk rett tillegger biskopen og andre kirkelige myndigheter (jf. CIC, kann. 804 og 806).

§ 3-3

Skolens øverste organ er styret, som etter kanonisk rett også er finansråd.

Styret skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkeliggjøring av skolens formål og den langsiktige utvikling av skolen.

Skolen skal ha de øvrige organer som er obligatoriske i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning samt andre organer som styret fastsetter.

§ 3-4

Skolen skal ha et styre på 5 til 7 medlemmer.

a) Styreleder og nestleder med personlige varamedlemmer oppnevnes av biskopen for fire (4) år. Styreleders varamedlem trer ikke i styreleders sted når nestleder er tilstede. Når ikke biskopen bestemmer at sognepresten eller en annen geistlig i St. Paul menighet skal være ordinært styremedlem, jf. litra b), er vedkommende sogneprest eller annen geistlig styreleder eller nestleder.

b) Ett styremedlem med varamedlem oppnevnt av biskopen for fire (4) år. Menighetsrådet ved St. Paul menighet skal fremme forslag til slikt styremedlem med varamedlem.

c) Foreldrerådet ved skolen velger ett styremedlem med varamedlem for to (2) år. Foreldrerepresentant som ikke har barn ved skolen, skal tre ut av styret. I så fall trer varamedlemmet inn som fast styremedlem for resten av perioden.

d) Tilsatte ved skolen velger ett styremedlem for to (2) år, valgt av og blant tilsatte i oppsigelig stilling i minst halv stilling. Tilsattes representant trer ut av styret om vedkommende slutter i stilling eller har permisjon for minst 6 måneder.

e) Biskopen avgjør om skoestyret for perioder skal ha medlemmer utover 5 og oppnevner i tilfelle disse medlemmene.

Biskopen kan når som helst frita de styremeldemmer som han har oppnevnt fra deres verv og oppnevne nye. Ved nyoppnevnelse i løpet av den ordinære mandatperiode skjer dette for resten av valgperioden.

Rett til å være tilstede på møter i styret, med uttalerett og rett til å få sin mening protokollført, har representant for elevene og for øvrig de som følger av norsk rett. Dessuten har skolepresten de samme rettigheter i forhold til styret.

§ 3-5

Styret holder minst tre (3) møter i året. For øvrig holder styret møter når dette er nødvendig, eller når styrelederen, et flertall i styret eller rektor ønsker dette.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller deres varamedlemmer er tilstede. Alle vedtak i styret avgjøres med enkelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelt stemme.

Rektor er styrets sekretær. Rektor skal, i samarbeid med styrets leder, forberede styrets møter. Referat skal fremlegges på neste styremøte for godkjenning.

Styrets medlemmer, varamedlemmer og de som har rett til å være tilstede på møtene, skal ha tilsendt innkalling og referat fra møtene.

§ 3-6

Styret skal:

a) se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

b) vedta regnskap og budsjett for skolen

c) fastsette skolepenger

d) tilsette skolens rektor og eventuelt assisterende rektor. Biskopen skal etter styreleders anmodning ha godkjent den eller de aktuelle kandidater; slik godkjenning er nødvendig for tilsettingens gyldighet.

e) tilsette undervisningspersonale som tilsettes for minst ett skoleår

f) fastsette inntaks- og ordensreglement samt retningslinjer for skolens rådsorganer

§ 3-7

Rektor er skolens daglige leder med ansvar for alle sider av virksomheten.

I henhold til kanonisk rett avlegger en ny rektor foreskreven ed for sin forvaltning overfor biskopen eller hans delegerte.

Rektor avgir innstilling til styret før det fastesetter de i forrige pkt. nevnte bestemmelser.

§ 3-8

Skolens virksomhet er underlagt regnskaps- og revisjonsplikt. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Styret utpeker skolens revisor, som skal være statsautorisert eller registrert revisor.

Rektor avgir forslag til regnskap og årsberetning til styret som på dette grunnlag fastsetter årsregnskapet med årsberetning. Disse dateres siste dag i regnskapsåret og dagen for styrebehandlingen. Sammen med revisjonsberetningen sendes årsregnskapet og årsberetningen innen de aktuelle frister til:

  • biskopen
  • statlige organer med krav på oversendelse
  • styret

Kapittel 4 - Avsluttende bestemmelser

Avsluttende bestemmelser

§ 4-1

Finner styret det nødvendig eller hensiktsmessig å endre disse statutter, skal styret anmode biskopen om at justeringer utarbeides.

§4-2

Styret kan med 2/3 flertall anmode biskopen om at skolen skal nedlegges.

Ved opphør av skoledriften gjelder norsk lovgivnings bestemmelser med hensyn til tilbakeføring av gjenstående midler som skriver seg fra offentlige tilskudd.

Skolens eventuelle gjenværende verdier og formuesrettigheter føres videre til andre kirkelige formål, fortrinnsvis til annen katolsk skolevirksomhet på stedet eller andre steder i landet. Beslutning om utdeling av midler forelegges biskopen til godkjennelse.

Oslo 16. mai 2008
§ 1-2 justert 18. desember 2017

Bernt I. Eidsvig Can. Reg.
Biskop av Oslo

p. Fredrik Hansen
Notar