Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Del innlegget

Klagerett på standpunktskarakter

Gjelder elever som har fått standpunktkarakterer eller eksamenskarakter og deres foresatte

Ved avslutning av opplæringen i et fag, gis en standpunktkarakter som påføres vitnemålet etter endt 10. klasse. Dersom du mener karakterene er feil:

 • Ta kontakt med faglærer
  Spør faglærer om begrunnelse for karakteren. Dersom du etter samtale med faglærer fremdeles mener det er grunn til å klage på karakteren:
 • Skriftlig klage
  I skriftlig klage må det gå fram hva du klager på og bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen. Klagen sendes til skolen. Statsforvalteren i Vestland er klageinstans.
 • Klageinstans
  Statsforvalteren i Vestland ser på å om reglene for karakterfastsetting er fulgt og tar ikke stilling til om karakteren er rett eller ikke.

Klage på standpunktkarakter er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du eller foresatte er gjort kjent med karakteren eller burde gjort seg kjent med den.

 

Klagerett på karakter ved skriftlig eksamen

Når du klager på karakter til skriftlig eksamen, skal det vurderes om den gitte karakter er rimelig eller urimelig.

Dersom du mener eksamenskarakteren er feil

 • Rådfør deg med faglærer
  Faglærer kan hjelpe deg med en vurdering av din eksamensbesvarelse i forhold til den karakteren du har fått. Dersom du etter samtale med faglærer, fremdeles mener det er grunn til å klage på karakteren:
 • Skriftlig klage
  Skriftlig klage sendes til skolen. Du trenger ikke å begrunne klagen.
 • Klagenemnd
  Statsforvalteren i Vestland oppnevner klagenemd som vurderer om gitt karakter er rimelig eller ikke.

Også ved klage på karakter ved skriftlig eksamen gjelder forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunktet du ble gjort kjent med eksamenskarakteren eller burde vært kjent med den.

 

Fratrekk av fraværsdager

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager i hvert opplæringsår kan du kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

 1. dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
 2. innvilget permisjon etter privatskoleloven § 3-13

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må du legge frem legeerklæring som dokumenterer dette. Slikt fravær må ha vart mer enn tre dager, og det er kun fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.  Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Jfr. forskrift til opplæringsloven § 3-38.

Midlertidig unntak ved fravær av helsegrunner

Del innlegget

Unntaket fra regelverket om fraværsføring gjelder ut skoleåret 2021/2022..

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom er omfattet. Ettersom enkelttimer/timefravær også er omfattet, vil det også gjelde time hos psykolog, kiropraktor, eller lignende.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller legeerklæring, skal fravær i nevnte periode ikke føres som fravær på elevenes vitnemål.