Om klage på karakterer og fratrekk av fraværsdager

Del innlegget

Klagerett på standpunktskarakter

Gjelder elever som har fått standpunktkarakterer eller eksamenskarakter og deres foresatte

Ved avslutning av opplæringen i et fag, gis en standpunktkarakter som påføres vitnemålet etter endt 10. klasse. Dersom du mener karakterene er feil:

Ta kontakt med faglærer
Spør faglærer om begrunnelse for karakteren. Dersom du etter samtale med faglærer fremdeles mener det er grunn til å klage på karakteren:

 • Skriftlig klage
  I skriftlig klage må det gå fram hva du klager på og bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen. Klagen sendes til skolen. Statsforvalteren i Vestland er klageinstans. Se informasjon om klagebehandling fra statsforvalteren i Vestland.
 • Klageinstans
  Statsforvalteren i Vestland ser på å om reglene for karakterfastsetting er fulgt og tar ikke stilling til om karakteren er rett eller ikke.

Klage på standpunktkarakter er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt elev eller foresatte ble gjort kjent med standpunktkarakteren eller burde vært kjent med den.

 

Klagerett på karakter ved skriftlig eksamen

Når du klager på karakter til skriftlig eksamen, skal det vurderes om den gitte karakter er rimelig eller urimelig.

Dersom du mener eksamenskarakteren er feil

Rådfør deg med faglærer
Faglærer kan hjelpe deg med en vurdering av din eksamensbesvarelse i forhold til den karakteren du har fått. Dersom du etter samtale med faglærer, fremdeles mener det er grunn til å klage på karakteren:

 • Skriftlig klage
  Skriftlig klage sendes til skolen. Du trenger ikke å begrunne klagen.
 • Klagenemnd
  Statsforvalteren i Vestland oppnevner klagenemd som vurderer om gitt karakter er rimelig eller ikke.

Også ved klage på karakter ved skriftlig eksamen gjelder forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt elev eller foresatte ble gjort kjent med standpunktkarakteren eller burde vært kjent med den.

 

Fratrekk av fraværsdager

Utdanningsdirektoratet har bestemt at helserelatert fravær i perioden mars 2020 til juni 2022 ikke skal føres på vitnemålet. Dette er en ekstraordinær retningslinje pga. Covid-19 pandemien. Det er tilstrekkelig at eleven legger frem bekreftelse fra en forelder om fravær fra opplæringen av helsegrunner for at fravær i denne periode skal trekkes fra på vitnemålet.

Utover dette gjelder følgende ordinære retningslinjer for å kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet:

Fra og med 8. årstrinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

For inntil sammenlagt 10 dager i et opplæringsår kan en elev kreve at fravær ikke blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helsegrunner eller innvilget permisjon etter privatskoleloven § 3-13. For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må du legge frem legeerklæring som dokumenterer dette. Slikt fravær må ha vart mer enn tre dager, og det er kun fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes.  Ved dokumentert risiko for fravær på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Jfr. forskrift til privatskoleloven § 3-38.

 1. fravær som skyldes helsegrunner etter tredje dag – må dokumenteres med legeerklæring
 2. kronisk sykdom eller funksjonshemming fra første dag – må dokumenters med legeerklæring
 3. innvilget permisjon etter privatskoleloven § 3-13 fra første dag – må dokumenters med vedtak om permisjon

Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på eget vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder kun dersom eleven har lagt frem dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Bruk skjema for Søknad om fratrekk av fravær av helsegrunner og permisjon 2021-2024 (signeres med Bank-ID)