Orientering/påmelding SFO

Del innlegget

St Paul skoles skolefritidsordning – Pauline – er et frivillig aktivitets- og omsorgstilbud for elever i 1.-4. klasse.

Tilbudet skal ta vare på barnas lek og egenkultur. Innholdet vil veksle mellom lek og aktiviteter elevene selv igangsetter og organisert lek, spill, turer, lekselesing m.m. Søkningen til Pauline er stor, og erfaringen viser at barna trives.

Det er mulig å ha hel eller redusert plass i Pauline.

Påmelding/kontrakt:

Påmelding til Pauline (SFO) foretas ved digital signering av kontrakt.
Gi beskjed til skolen dersom det oppstår problemer med skjema eller Bank-ID.

Alle som har signert kontrakt innen 1. juni, er sikret plass til høsten.

Kontrakten gjelder plass på Pauline til og med fjerde klassetrinn. Elever som allerede har plass inneværende skoleår, trenger derfor ikke gjøre noe for å beholde plassen påfølgende semester. Vi gjør allikevel oppmerksom på gjeldende oppsigelsestid og -frister (se under).

Åpningstider:

For elever som har hel plass, er åpningstiden 07:30 – 16:30.
For elever som har redusert plass, er åpningstiden 08.30 – 15.00.
Pauline er åpen alle skoledager bortsett fra den tid det er undervisning eller annen virksomhet i skolens regi. Se skoleruter

Det er viktig at tidene overholdes. Vi har dessverre erfaring med at barn som ikke har plass eller som har redusert plass, blir på skolens område utover den tid som er avtalt. Dersom det er behov for lengre opphold i skoleområdet utover undervisningstiden, må barnet ha plass på Pauline.

Årskalender 2023/2024:

Pauline åpner tirsdag 1. august og er åpen til og med fredag 22. desember. Etter juleferien åpner Pauline igjen onsdag 3. januar og er åpen til og med fredag 28. juni.

Pauline er stengt onsdag 16. august, fredag 3. november, i påskeferien uke 13 og fredag 10. mai.

Se skolerute 2023/2024

Nye satser – viktig!

Skoleåret 2023/2024 gir Utdanningsdirektoratet tilskudd for elever på 1. og 2. trinn som skal gå på SFO. Tilskuddet dekker 12 timer i uken, som betyr gratis redusert plass på SFO for elever på 1. og 2. trinn. Se egne satser for hel plass for elever på 1. og 2. trinn med tilskudd.

NB! Tilskuddet gjelder søknad om plass innen 30. september 2023. Dersom søknad om plass på SFO kommer inn etter søknadsfristen, faller tilskuddet ut og plassen må betales fullt ut.

Redusert plass 1. og 2. trinn (med tilskudd) gratis

Hel plass 1. og 2. klasse (med tilskudd) kr 1.227 per måned høst kr 6.135 | vår kr 7.362

Redusert plass (uten tilskudd) kr 1.975 per måned høst kr 9.875 | vår kr 11.850

Hel plass (uten tilskudd) kr 2.700 per måned høst kr 13.500 | vår kr 16.200

Høstsemesteret (august-desember) er 5 måneder. Vårsemesteret (januar-juni) er 6 måneder.

Fra 1. august 2023 innføres kostpenger på kr 200,- per måned.
Kostpengene kommer i tillegg til foreldrebetalingen for SFO-plassen.
Gjelder alle – også ved redusert plass med tilskudd.

Vedtatt av skolens styre 07.03.2023 – sak 03/23.

Betalingsordning og -frister:

Foreldrebetalingen skal fortrinnsvis betales forskuddsvis for et helt semester.

Skolen sender én faktura for høstsemesteret (august – desember) og én for vårsemesteret (januar – juni). Foresatte kan, etter avtale, dele fakturaene i 5 (6) månedlige innbetalinger per semester, med endelig forfall 1.desember for høstsemesteret og 1.juni for vårsemesteret. Innbetaling til skolens bankkonto 3000.27.02459 – merket med Pauline/SFO og elevens navn.

Manglende betaling anses som avtalebrudd og kan medføre at barnet mister plassen på Pauline/SFO.

Oppsigelse eller endring fra hel til redusert plass:

Foresatte kan si opp plassen på Pauline med 2 måneders oppsigelsestid. Det samme gjelder endring fra hel til redusert plass. Oppsigelsen/endringen må gjøres skriftlig og gjelder fra den første i hver mnd. Det betyr at ved en oppsigelse som for eksempel leveres 10. april, vil oppsigelsestiden regnes fra 1.mai og være endelig gyldig 1. juli. Det må betales i oppsigelsestiden, selv om eleven ikke lenger er på Pauline Det samme gjelder betaling for hel plass ved endring til redusert plass. Derfor er det også viktig at oppsigelsen blir levert før 1. juni dersom eleven ikke skal ha plass på Pauline påfølgende semester.

Ved oppsigelse eller endring av avtale, bruk skjema som du finner her

Personale:

Pauline er en del av skolens virksomhet og underlagt dennes ledelse. Avdelingsleder i Pauline/SFO er Nina Eknes. Det øvrige personale ansettes i forhold til antall barn i ordningen og hvordan disse fordeler seg på hele eller reduserte plasser og tider på dagen.

Vi ønsker alle velkommen til godt samvær og samarbeid!