Statutter

St. Paul skoles statutter

gjeldende fra 1. august 2020

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Innledende bestemmelser

§ 1-1

St. Paul skole i Bergen (heretter kalt skolen) er en katolsk livssynsskole på grunnopplæringens nivå.

Skolen har drevet sin virksomhet kontinuerlig siden senest 1873.

Fra St. Franciskus Xaverius Kongregasjonen (Franciskus-søstrene) ble etablert i 1901 og fram til Privatskoleloven fra 1970 sikret skolen offentlig tilskudd, bar søstrene det alt vesentligste av skolens byrder, både med hensyn til lærere og kostnader. Også etter 1970 har søstrene gitt avgjørende bidrag til å sikre skolens virksomhet og utvikling.

Skolen ble av biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. i Oslo katolske bispedømme ved dekret av 16. mai 2008 i henhold til kanonisk rett tildelt status som offentlig juridisk person jf. CIC, kan. 114, 116 og 117.

Ved skolens opprettelse stilte bispedømmet til disposisjon kr 100.000, som skolens grunnkapital, jf. CIC kan. 1291. Dette sammen med skolens åndelige arv, de kirkelig rammer og skolens renommè og inversteringer i skoleanlegget danner skolens virkelige grunnformue. Ved opprettelsen skal alle aktiva og passiva som fremgår av skolens regnskaper samt alle verdigjenstander og løsøre som er ervervet siden opprettelsen tilhøre skolen.

Fast eiendom som skolen benytter, forblir i Oslo katolske bispedømmes eie. Det samme gjelder navnet St. Paul skole.

Skolen er registrert i Enhetsregisteret under kategorien «annen juridisk person» med org.nr. 971 561 688.

§ 1-2

Fordi skolen økonomisk er en selvstendig juridisk person

  • oppnår den selv rettigheter, påtar seg selv forpliktelser samt erverver, avhender og forvalter den selv formuesgoder, alt innenfor gjeldende retts rammer
  • er den selv og alene ansvarlig for egne forpliktelser
  • kan ingen utenforstående eller ovenforstående rette økonomiske fordringer mot skolen med mindre dette er begrunnet i lov, avtale eller andre rettmessig påtatte eller påløpne forpliktelser
  • kan ingen ta ut driftsoverskudd fra skolen, og et eventuelt overskudd ved skolen må disponeres i henhold til økonomiforskrift til privatskoleloven

§ 1-3

Skolen hører læremessig og kirkerettslig (CIC) under biskopen i Oslo katolske bisepdømme

§ 1-4

Skolen er åpen for alle søkere som aksepterer skolens verdigrunnlag. Alle elever som er tildelt elevplass, har de samme rettigheter og forpliktelser. I tilfeller der søkertall overstiger skolens elevplasser, prioriteres de som er medlemmer av Den katolske kirke i henhold til særksilt inntaksreglement som skal være godkjent av bispedømmet.

Kapittel 2 - Grunnlag og formål

Grunnlag og formål

§ 2-1

Skolen skal arbeide for å skape et skolemiljø som i nestekjærlighet og inspirert av Evangeliet skal hjelpe elevene til å forme sin personlighet og vokse opp som de nyskapte mennesker den kristne dåpen har gjort dem til.

Skolen skal i samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse, utvikle deres evner, intellektuelt og kroppslig, og gi dem god allmennkunnskap slik at de kan bli nyttige og selvstendige mennesker i hjem og samfunn.

Skolen skal fremme åndsfrihet og toleranse, og legge vinn på å skape gode samarbeidsformer mellom ansatte og elever og mellom skole og hjem.

§ 2-2

Skolen skal arbeide i pakt med bestemmelsene i Den katolske kirkes grunnregler. Det vises særlig til Det annet Vatikankonsils erklæring Den kristne oppdragelse og CIC ka. 793-806 samt dokumentet Den katolske skole (Kongregasjonen for katolsk utdannelse 1977), og de dokumenter som måtte utfylle eller erstatte disse.

§ 2-3

Undervisningen skal samsvare med norsk grunnskole og ha et høyt faglig nivå, jf. CIC, kann. 806 § 2. Undervisningen skal følge læreplaner som er godkjent av biskopen og norske skolemyndigheter. Det liturgiske liv skal være en integrert del av skolens liv.

§ 2-4

De tilsatte må være seg bevisst at det fremfor alt avhenger av dem om skolen, som katolsk skole, kan være i stand til å arbeide mot sitt mål og virkeliggjøre sine planer. Enhver tilsatt er forpliktet til å gjøre seg kjent med skolens formål og til lojalt å arbeide på dette grunnlag. Skolens tilsatte skal gå inn for å prege skolens undervisning og aktiviteter, atmosfære og miljø ut fra Evangeliets ånd.

§ 2-5

Skolen skal holde kontakt med relevante pedagogiske faglige miljøer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan, så vel innen det offentlige skolevesen som innen friskoleverdenen. Skolen skal videre tilstrebe et nært samarbeid med sin lokale menighet, og med andre katolske skoler og institusjoner.

§ 2-6

Skolen kan eventuelt opprette underavdelinger som naturlig fremmer skolens arbeid og som kan godkjennes etter den norske lovgivning skolen er underlagt. Bestemmelser om slike eventuelle underavdelinger skal fastsettes av skolens styre.

Kapittel 3 - Ledelse og organisasjon

Ledelse og organisasjon

§ 3-1

Skolen ledes i henhold til norsk lov, kanonisk rett og disse statutter.

§ 3-2

Skolens øverste organ er styret. Styret er også skolens finansråd. Styret skal ha sin oppmerksomhet rettet mot virkeliggjøring av skolens formål og den langsiktige utvikling av skolen. Skolen skal utarbeide egen styreinstruks.

Skolen er underlagt det tilsynsansvar som ifølge kanonisk rett tilligger biskopen og andre kirkelige myndigheter, jf. CIC, kann. 805 og 806, og bestemmelser for bispedømmets skolekontor. Skolen står i tillegg under tilsyn av norske myndigheter.

Skolen skal ha de øvrige organer som er obligatoriske i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, samt andre organer som styret fastsetter.

§ 3-3

Skolens styre

a) Styret skal ha minst tre medlemmer. Biskopen oppnevner styreleder, nestleder og kan oppnevne ytterligere to medlemmer. Av styrets medlemmer er sognepresten selvskrevet medlem med mindre han i samråd med menighetsrådet oppnevner et annet medlem. Alle oppnevnelser skjer for en periode på fire (4) år. Styreleders varamedlem trer ikke i styreleders sted når nestleder er tilstede. Når ikke biskopen bestemmer at sognepresten eller en annen geistlig i St. Paul menighet skal være ordinært styremedlem, jf. litra b), er vedkommende sogneprest eller annen geistlig styreleder eller nestleder.

b) Biskopen kan når som helst tilbakekalle oppnevnelse av styreleder og styremedlemmer og oppnevne nye. Ved nyoppnevnelse i løpet av den ordinære mandatperiode skjer dette for resten av perioden.

c) Skoleprest og en representant fra bispedømmet har rett til å delta på skolestyrets møter med talerett og med rett til å få protokollert sin mening.

d) Rett til å være til stede med talerett og med rett til å få protokollert sin mening, har også de som i medhold av privatskoleloven (sfkl.) § 5-1 ledd bokstav a) til f) er gitt slik rett.

e) Taushetsplikt gjelder for alle som deltar i saker som er taushetsbelagte. Umyndige skal ikke være med på å behandle slike saker.

§ 3-4

Styret holder minst fire (4) møter i året. For øvrig holder styret møter når dette er nødvendig, eller når styrelederen, et flertall i styret eller rektor ønsker dette.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.. Alle vedtak i styret avgjøres med enkelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelt stemme.

Rektor er styrets sekretær. Rektor skal, i samarbeid med styrets leder, forberede styrets møter.

Styrets medlemmer, vararepresentanter og andre med rett til å stille på møtene, skal ha tilsendt innkalling til og protokoll fra møtene. Unntak er taushetsbelagte saker som forbeholdes myndige personer. Protokollen skal underskrives, ikke godkjennes.

§ 3-5

Styret skal:

a) se til at skolen blir drevet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, særlig privatskoleloven § 5-2

b) vedta budsjett for skolen og godkjenne rektors forslag til regnskap og årsberetning

c) utpeke revisor som skal være statsautorisert eller registrert revisor

d) fastsette skolepenger

e) tilsette skolens rektor og eventuelt assisterende rektor. Ved tilsetting av rektor, og eventuelt assisterende rektor, nedsettes et innstillingsutvalg som består av styreleder, en representant for bispedømmet og ytterligere en person valgt av skolestyret. Biskopen skal etter skolerådens anbefaling ha godkjent den eller de aktuelle kandidater. Slik godkjenning er nødvendig for tilsettingens gyldighet.

f) fastsette inntaks- og ordensreglement samt retningslinjer for skolens rådsorganer, jf. fskl.

§ 3-6

I henhold til kanonisk rett avlegger ny rektor foreskrevet forvaltningsed overfor biskopen som lyder:

Jeg, (navn), tilsatt som rektor ved St. Paul skole i Bergen lover å utøve mitt arbeid i pakt med kirkens lære og hyrdeembete,

  • å fremme de tradisjoner som har formet vår skole og utvikle disse videre,
  • å forvalte skolens timelige verdier godt og med troskap.

Så sant hjelpe meg Gud og dette Guds hellige Evangelium.

§ 3-7

Rektor er skolens daglige leder med ansvar for alle sider av virksomheten og forvalter skolens økonomiske ressurser innenfor vedtatt budsjett.

§ 3-8

Skolens tilsettingsutvalg består av styreleder, rektor og en representant fra bispedømmet.

§ 3-9

Rektor tilsetter undervisningspersonale og ledere etter innstilling fra tilsettingsutvalget. Øvrige tilsettinger foretas av rektor alene. Alle tilsettinger skjer i samsvar med bispedømmets bestemmelser om tilsetting ved skole.

§ 3-10

For de som skal være religionslærere, gjelder særskilte bestemmelser, jf. CIC kan. 804 §2 og kan. 805. Godkjenning som religionslærer gis av biskopen.

§ 3-11

Skolens virksomhet er underlagt regnskaps- og revisjonsplikt og skal avgis i overensstemmelse med god regnskapsskikk og de bestemmelser som følger av privatskoleloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Sammen med revisjonsberetningen sendes årsregnskapet og årsberetningen innen de aktuelle frister til:

  • offentlige myndigheter og dem som etter lov har rett til regnskapet
  • biskopen og skoleråden

Kapittel 4 - Avsluttende bestemmelser

Avsluttende bestemmelser

§ 4-1

Finner styret det nødvendig eller hensiktsmessig å endre disse statutter, skal styret anmode biskopen om at justeringer utarbeides.

§4-2

Styret kan anmode biskopen om at skolen skal nedlegges. Det er biskopen som tar den endelige bestlutningen om nedleggelse.

Ved opphør av skoledriften gjelder norsk lovgivnings bestemmelser med hensyn til tilbakeføring av gjenstående midler som skriver seg fra offentlige tilskudd.

Skolens eventuelle gjenværende verdier og formuesrettigheter føres videre til andre kirkelige formål, fortrinnsvis til annen katolsk skolevirksomhet på stedet, eller andre steder i landet. Beslutning om utdeling av midler gjøres av biskopen.

Disse statutter avløser statuttene datert 16. mai 2008

Oslo 3. juni 2020

Bernt I. Eidsvig Can. Reg.
Biskop av Oslo

p. Fredrik Hansen
Notar