Trygghet og læring

St. Paul skole ønsker å gi elevene gode skole-og barndomsminner, og vi ønsker at elevene skal føle seg betydningsfulle. Likeså ønsker skolen at elevene skal ha en opplevelse av å være en ønsket deltaker i det sosiale fellesskapet i samfunn, familie, skole, kirke, i vennskap og erfare demokrati.

Skolen vil gi elevene kompetansene som gjør dem i stand til å delta effektivt og på en passende måte i en demokratisk kultur.  Det være seg om: 

Verdier

 • Verdsetting av menneskeverd og menneskerettigheter
 • Verdsetting av kulturelt mangfold
 • Verdsetting av demokrati, rettferdighet, rettskaffenhet, likestilling og lovregler

Holdninger

 • Åpenhet overfor andre kulturer, trosretninger, verdenssyn og skikker
 • Respekt
 • Samfunnsånd
 • Ansvar
 • Mestringstro
 • Toleranse for tvetydighet

Evner og ferdigheter

 • Evne til selvstendig læring
 • Evne til analytisk og kritisk tenkning
 • Evne til å lytte og observere
 • Empati
 • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet
 • Lingvistiske, kommunikative og flerspråklige evner
 • Samarbeidsferdigheter
 • Konfliktløsningsferdigheter

Kunnskap og kritisk forståelse

 • Kunnskap og kritisk forståelse av jeg-et
 • Kunnskap og kritisk forståelse av språk og kommunikasjon
 • Kunnskap og kritisk forståelse av verden: politikk, juss, menneskerettigheter, kultur, kulturer, religioner, historie, media, økonomier, miljø, bærekraft.

 

Elevene må få tro og styrke på egen mestring så de kan ‘fly’ ut i verden. De trenger tydelige røtter som fester dem til en god forankring, som igjen kan være til god nytte når vingene tar dem videre i livet til nye steder, utfordringer og opplevelser. Troen på Gud, erfaringene på St. Paul, de mange kompetansemål som er blitt tydeliggjort og forhåpentligvis erfart gjennom skolegangen for å mestre livet der ute, kan og bør være noe ballast om enn overveldende krevende.

Solide grunnlag til livets vandring i muligheter til å vokse til mer kunnskap, til dypere klokskap og ikke minst til større menneskelighet.

Ronny Michelsen
Januar 2020

 

Våre elever nevner følgende punkter som kan fremme trygghet, læring og et godt skolemiljø:

 • Likeverd og nestekjærlighet
 • Kulturelt mangfold som fremmer sosial aksept og toleranse
 • Byskole: aktiv bruk av nærmiljøet, med både byfjell, parker og museer
 • Tett samarbeid med hjemmet
 • Skolen jobber for å se og ivareta hver enkelt elev

 

Slik jobber St. Paul skole for å fremme en trygg skolehverdag og et godt læringsmiljø:

Generelt

 • Morgensamling (bønn, sang, samtale)
 • Skolemesser (inkl. forberedelser)
 • Markering av kirkens høytider gjennom sang og fellesskap
 • Jule- og påskespill
 • Laudato si
 • Pilegrimstur
 • BliMe-dansen
 • Medlem av TL-programmet (1.-7. klasse)
 • Sosial miljødag i Nygårdsparken
 • Idrettsdag
 • Skidag
 • SOS-fest
 • Alternative skoledager
 • Kantinedrift
 • Advent og-fasteaksjon

Småskolen

 • Julespill for småskolen
 • Tur med påskeharen med andakt på Marias Minde
 • Lysandakt (Herrens frembærelse i tempelet)
 • Lyktevandring
 • Sang i trappen
 • Hjertetime (individuell lese- og skriveopplæring)
 • Liten og oversiktlig skoleplass
 • Fadderarbeid

Mellomtrinnet

 • Morgensamling hver mandag i kirken
 • Bokkafe
 • Mattedag
 • Turdag/uteskole
 • Juleverksted
 • «Mitt Valg» undervisningsopplegg
 • Julekos på Fløyen
 • Kulturtime
 • Kanonballturnering
 • Tinestafetten
 • FYFO-dager
 • Fadderarbeid
 • Leirskole

Ungdomstrinnet

 • Roma-tur (10. klasse)
 • Jule- og påskespill (10. klasse)
 • Volleyballturnering
 • Tinestafetten, Opptur, Stoltzen opp
 • Helligetrekongers fest
 • Retrett
 • Bli-kjent-dager på 8.trinn
 • Kantinedrift
 • Advent og-fasteaksjon