Nulltoleranse mot mobbing

Del innlegget

St. Paul skole har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (§ 9 A-3). Alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt (§ 9 A-4).

Den innebærer at man skal følge med, gripe inn, varsle (til rektor), undersøke og sette inn tiltak når elever rapporterer at de mobbes eller krenkes. Skolen har en ukes frist til å sette inn tiltak. Hvis så ikke blir gjort, kan elev og/eller foreldre henvende seg til Fylkesmannen.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Se St. Paul skoles visjon, mål og forebyggende tiltak og Opplæringsloven kapittel 9A.

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det bra på skolen

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre. 

Send skjema for varsling av brudd på opplæringsloven kapittel 9a 

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Skolens aktivitetsplikt

Skolen har plikt til å sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, uansett årsak.  

Ved mistanke om brudd på Opplæringsloven § 9A: 

 • Kontaktlærer informerer teamet. 
 • Kontaktlærer koordinerer elevsamtaler med de involverte. 
 • Observasjon i klasseromssituasjoner og i friminutt. 
 • Informasjon til den utsatte elevens foresatte 

Ved brudd på Opplæringsloven § 9A: 

 • Kontaktlærer varsler rektor 
 • Kontaktlærer/rektor informerer foresatte til alle involverte elever 
 • Ved særlig alvorlige og/eller akutte tilfeller skal ledelsen sette inn vikar for kontaktlærer, slik at rektor og kontaktlærer straks kan håndtere saken. 

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen.

 • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
 • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
 • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen.

Hva kan Fylkesmannen gjøre?

Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing.

Barneombudet har egen informasjonsside om Mobbing på skolen

Se nærmere informasjon om Nettvett og personsikkerhet

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø.