Beredskapsplan ved mistanke om overgrep

Del innlegget

Den Katolske Kirke og overgrepssaker er ofte tema i media. Siden vi er en katolsk skole, er det naturlig at vi alle har fått, eller vil få, spørsmål om dette (ministranter, kardinal, skriftemål, sølibat etc.). St. Paul skole har allerede fått henvendelser fra journalister knyttet til denne saken.

Alle skoler i Norge skal ha beredskapsplaner som skal benyttes for barn i kritiske situasjoner eller ved kriser forøvrig, herunder også seksuelle overgrep. Det har også St. Paul skole. Vi forholder oss til det offentlige lovverk.

Spesielt for oss gjelder også privatskolelovens bestemmelser, hvor særlig § 7-4 om Opplysningsplikt til barneverntjenesten er aktuell.

I tilfelle mulig overgrep fra en ansatt, gjelder også Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets veileder: Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn.

De katolske skolenes rutiner i forhold som gjelder overgrep, skal ikke avvike fra kommunale skolers rutiner.

Den taushetsplikt skolenes ansatte er forpliktet til etter privatskolelovens § 7-3, er ikke til hinder for nødvendig informasjon til, og samarbeid med barnevern, annet sakkyndig hjelpeapparat for barnet eller for eventuell anmeldelse av straffbart forhold til politiet.

For prester i Oslo katolske bispedømme og andre med funksjoner i bispedømmets institusjoner, gjelder egen beredskapsplan. Dette er en god plan som også kan være et nyttig hjelpemiddel ved mulige overgrep de katolske skolene blir kjent med, når rutiner som følger av privatskoleloven og annen sivil lovgivning er ivaretatt.

Skolens ledelse kjenner ikke til mer enn det som har kommet frem i media og er ikke kjent med lignende saker i Bergen, ved St. Paul skole eller på de andre katolske skolene i Norge.

Ledelsen ved St. Paul skole og skolepresten står til tjeneste for samtaler dersom barn eller foresatte har behov for det. Åpenhet og å svare på spørsmål som kan komme i kjølvannet av denne saken, er viktig og av betydning for oss alle.

I skolehverdagen skal vi forholde oss til fakta, være ærlige og gi rom for spørsmål/samtale. Hverdagen skal vi forsøke å skape som vanlig – vi skal skape trygghet og holde roen.

 

————

15. januar 2021 annonserte våre tre kirkedistrikter Oslo katolske bispedømme (OKB), Trondheim stift og Tromsø stift at landets 37 menigheter og 5 skoler skal delta i et nytt prosjekt for forebygging av seksuelle overgrep. Styreleder ved St. Paul skole, Ewa Bivand, er ansatt som prosjektleder.

Prosjektet går ut på å lage et opplegg for kunnskapsformidling/kurs om seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd. Første kurs ble presentert for ansatte ved St. Paul skole 24. november 2021. En engasjert kursholder skapte engsjement og debatt i en lydhør forsamling.

Se artikkel Forbeygging av seksuelle overgrep