Læreplan
for de katolske skolene i Norge

De katolske skolene i Norge har en egen læreplan som setter undervisningen inn i vår sammenheng. Læreplanen inneholder Generell læreplan, Læreplan i kristendomskunnskap for katolske grunnskoler i Norge og Læreplan i kristendomskunnskap for katolske videregående skoler i Norge.

De katolske skolene i Norge har en egen Overordnet del (Generell del) som er et tillegg til den overordnede del av den offentlige læreplanen, og ikke en erstatning for denne. I de katolske skolene i Norge skal den overordnede delen av læreplanen, og derved alle fagplanene for de offentlige skolene, leses i lys av denne.

Forøvrig er det et meget stort sammenfall mellom undervisningen hos oss og i kommunale skoler. Vi har noen endringer og justeringer i planen for kristendomsfaget. I de andre fag følger vi fagplanene for det offentlige skoleverket.

Elevene ved St. Paul skole føres frem mot offentlige avgangsprøver og får det samme vitnemål som elever i kommunale skoler. Våre elever har også de samme rettigheter med hensyn til skolelege, skolepsykolog, særlig tilrettelagt undervisning og mer.

 

Formålet med opplæringen

Opplæringsloven § 1-1:

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.