Skolepresten

Som en katolsk skole har St. Paul skole en skoleprest. Han er tilknyttet skolens lederteam og er tilstede for skolens elever og deres foresatte, men også for skolens ansatte. Hans hovedoppgaver er å fremme skolens åndelige, sakramentale og liturgiske liv, og også ha ansvaret for kristendomsundervisningen sammen med de andre kristendomslærerne. Skolepresten er med i planleggingen og gjennomføringen av skolens årlige retrett og er et bindeledd mellom skolen og St. Paul menighet.

Skolepresten arbeider sammen med sosiallærer og helsesøster, og han kan trekkes inn i de tilfeller der elever har personlige eller familiære problemer, når det har skjedd noe leit i klassen, mobbing, eller når eleven eller elevens foresatte har behov for en konfidensiell samtale.  Skolepresten er likevel mer enn en rådgiver: Han driver med sjelesorg. Noen ganger kan også en samtale føre til et skriftemål.

Kristen tro og liv

En katolsk skole er tuftet på Den katolske kirkes tro og lære. I stillingsbeskrivelsen for skoleprestens tjeneste står det han han som en del av skolens ledelse skal være en tydelig identitetsbærer. Sammen med lærerne, de andre i ledelsen og elevenes foresatte, er det skoleprestens oppgave å formidle det Kirken tror og lærer, men også formidle kristne verdier gjennom det han sier og gjør; å fortelle dem som ikke tror om Guds invitasjon til alle mennesker, å gi veiledning til dem som søker det, å hjelpe dem som allerede er trygge i troen å vokse i den, men også være en medvandrer og veileder i møte med de ulike spørsmål om troen. Målet er at elevene skal bli i stand til å ta modne og riktige valg og å bli selvstendige tenkende mennesker.  Uansett hvilke valg de så vil ta, skal de på St. Paul skole ha blitt gjort kjent med den kristne tro som livsmodell.

Skolen og Kirken

De katolske skolene ble opprinnelig grunnlagt for å gi katolsk barn og ungdom en god, katolsk utdannelse. Skolen og Kirken må derfor forståes som én enhet. Likevel skal skolen også gjenspeile samfunnet.  Skolen er derfor åpen for elever som ikke er katolikker og setter stor pris på å ha dem ved skolen.  Skolen er lojal mot stiftets biskop, Kirkens lære og kirkeretten, og den ønsker å gjøre elevene i stand til selv å ta stilling til det Kirken lærer.

Hver uke er det skolemesser i St. Paul kirke. De går på omgang mellom klasser og skoletrinn, og forberedelsene skal skje i samarbeid mellom skoleprest og lærerne som har ansvaret for kristendomsundervisningen. I tillegg kommer Kirkens tro og lære til uttrykk gjennom jule,- og påskespill og SOS-festen.

Skolen og hjemmet

Skolen og skolepresten legger stor vekt på et tett og godt samarbeid med elevenes hjem. Den religiøse oppdragelsen er først og fremst foreldrenes ansvar, og skolen og foreldrene skal utfylle hverandre i denne oppgaven.

Kristendomsundervisning

Sammen med andre lærere har skolepresten ansvar for kristendomsundervisningen ved skolen.

Sjelesorg

…er ikke først og fremst krisehjelp, men kan også være det.  Sjelesorgen er en av skoleprestens hovedoppgaver, og er veiledning og hjelp når en føler behov for en samtale. Sjelesorg kan også bare være det å lytte. Skolepresten er tilgjengelig hele tiden, og selv om han ikke har kontortid på skolen hele tiden, kan en gjøre en avtale utenom kontor,- eller skoletid.

Jeg vil med dette invitere dere til å ta en prat med meg. Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har noen spørsmål!

Retrett

Ofte er vi for opptatte med å være opptatt, ofte har vi det for travelt i livet vårt. Dette gjør at vi blir slitne og mister fokuset. Derfor har mennesker gjennom alle tider følt behov for å trekke seg tilbake fra tid til annen. Og begrepet ”retrett” betyr ikke noe annet enn ”å trekke seg tilbake”. Det betyr å sette av tid til Gud, å endre fokuset, å bryte med de vanlige rutinene ved å trekke seg bort fra støy, tidsklem og våre vanlige forpliktelser til et stille sted slik at vi kan åpne våre sanser og våre hjerter og lytte til det Gud har å si til oss.

En retrett går ut på å ta tak i seg selv, – i en prosess gjennom stillhet og ettertanke.

«Hvem er jeg, og hva vil jeg med mitt liv?» er tanker de fleste av oss stundom stiller.

Å foreta en retrett er en årviss foreteelse blant katolske skoler i resten av Europa, og i verden forøvrig. For oss i diaspora – «i utkanten av det katolske området» – er det en til dels ny begivenhet, som kan danne utgangspunkt for nye tradisjoner.

«Hvem er jeg, og hva vil jeg med mitt liv?» og tilsvarende spørsmål skaper utgangspunkt for en dannelsesreise, der en har fokus både på seg selv som skapende individ og «de andre»,- relasjonene vi skal utvikle oss i forhold til og sammen med.

Skoleretretten er tett knyttet til vår dannelsesreise her på St. Paul skole. Vi stopper opp og ser hvor langt vi har kommet, om vi har slått inn på rett vei og hvor og hvordan vi skal gå videre. En retrett kan åpne våre øyne slik at vi kan se virkeligheten på en annen og bedre måte.

Rent praktisk gjør vi det slikt at vi setter av en halv skoledag til hver gruppe der vi samles for å lytte, være stille, reflektere og gjøre noen aktiviteter knyttet til et tema som er meningsfullt for oss – fra en meditativ start på morgenkvisten til kreative aktiviteter knyttet til sosial kompetanse og empati utover dagen. Til avslutning følger en oppsummering med selvrefleksjon og presentasjon av dagens «reise.»

Målet er å tilrettelegge for et livsløp i refleksjon i forhold til samme problemstillinger og løsningsforslag som her introduseres: Gnothi seauton eller «kjenn deg selv».

Pater Erik Andreas

Pater Erik Andreas

erik.andreas.holth@katolsk.no

tlf 924 89 033

St. Paul menighet