Skoleskyss

Elever i grunnskolen som har rett på gratis skoleskyss, får utdelt skoleskysskort på skolen. Kortet gjelder mellom hjem og skole.

Opplæringslova § 7-1
Elevar i 2. – 10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett på gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Skoleskyssreglementet

Skyssgrensen for 1. klassinger er 2.000 meter. Tilsvarende grense for 2. – 10. klassingar er 4.000 meter. Ved oppmåling av avstand gjeld Skyss sitt digitale geografiske kart. Avstanden blir målt langs den korteste ”farende vei” mellom hjem og skole.

 

Midlertidig medisinsk skyss
Midlertidig medisinsk skyss er skoleskyss på medisinsk grunnlag i en avgrenset periode. Søknader blir behandlet  og bestilt av skolen. Behovet for skyss skal være stadfestet og tidsavgrenset med legeerklæring, og kan maksimalt vare i 8 uker.

 

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Fra opplæringsloven § 7-1
Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

Opplæringsloven § 13-4
Kommunen er ansvarleg for skyss av grunnskoleelevar og vaksne som har rett til skyss på grunn av særleg farleg eller vanskeleg skoleveg.

Bostedskommunen behandler saker om fri skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei når avstanden mellom hjem og skole er under 2.000/4.000 meter. Skyss behandler saker om særskilt skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei når avstanden mellom hjem og skole er over 2.000/4.000 meter. Skyss vil i slike tilfeller gjøre en vurdering om hele eller deler av skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.

For nærmere informasjon se Skoleskyss [Skyss]

Tema/kategori