Særskilt språkopplæring i skolen

Del innlegget

Elever som har et annet morsmål enn norsk eller samisk, kan ha rett til særskilt språkopplæring.

Elevene skal få tilbud om særskilt norskopplæring frem til de kan nok norsk til å følge ordinær opplæring. Så lenge det er nødvendig skal elevene også få opplæring i fag på to språk og/eller morsmålsopplæring.

 

Særskilt språkopplæring inneholder tre deler:

  • Særskilt norskopplæring: Forsterket tilpasset opplæring i og på norsk
  • Morsmålsopplæring: Opplæring i elevens morsmål
  • Tospråklig fagopplæring: Opplæring i fag på norsk og på elevens morsmål av tospråklig lærer

Særskilt norskopplæring tilbys elever som har dårlige ferdigheter i norsk og ikke kan følge undervisningen på norsk. Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring tilbys hvis eleven har behov for det og er en rett for nyankomne og andre minoritetselever som har så dårlig norskferdighet at de ikke kan følge noen undervisning på norsk.

Det er ikke morsmålet i seg selv, men utelukkende ferdighetene i norsk, som avgjør om eleven får særskilt språkopplæring. Kartlegging vil bli gjennomført jevnlig gjennom skolegangen ved hjelp av Udirs kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.

Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så fort som mulig blir god nok i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Når eleven kan tilstrekkelig norsk, får ikke eleven lengre særskilt språkopplæring.

Hva skjer når skolen anbefaler særskilt språkopplæring?

  • Skolen kartlegger elevenes ferdigheter i norsk.
  • Skolen vurderer om eleven har behov for særskilt språkopplæring eller ikke
  • Skolen fatter vedtak
  • Elev/foresatte kan klage på vedtak