Tiltak ved seksuell trakassering

Del innlegget

Hensikten med en tiltaksplan mot seksuell trakassering er å gjøre det klart at ingen former for seksuell trakassering vil bli tolerert ved St. Paul skole.

Planen reflekterer 2 sett med verdier.

1. Et kristent menneskesyn og verdigrunnlag

Forbudet mot seksuell trakassering ved St. Paul skole bygger på et kristent menneskesyn og verdigrunnlag. Det innebærer blant annet:

 • At alle mennesker er skapt i Guds bilde
 • At menneskelivet har uendelig verdi
 • At alle mennesker er likeverdige og har samme grunnleggende rettigheter, uavhengig av rase, kjønn, alder og posisjon i samfunnet
 • At intet menneske skal behandles som et middel for å oppnå bestemte mål
 • At kristen etikk forkaster all fornedrelse og krenkelse av menneskeverdet. Menneskets integritet, identitet, ansvarlighet og grunnleggende rettigheter skal ikke forkastes ei heller ikke fornedres.

2. Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) §8a:

«Det er ikke tillatt å utsette en annen for seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Seksuell trakassering regnes som forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og å søke å hindre at seksuell trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde.»

Definisjoner

Det er den som oppfatter seg utsatt for seksuell trakassering som avgjør om ordene eller handlingen kan aksepteres eller oppleves som krenkende.

Med «seksuell trakassering» forstås seksuell oppmerksomhet som er uønsket, plagsom eller truende:

 • Oppmerksomheten kan ta fonn av verbale hentydninger, kommentarer til kropp og utseende, unødvendig berøring og «plukking», og psykisk eller fysisk press om seksuelle tjenester.
 • Det kan dreie seg om alt fra en ubehagelig enkeltepisode til systematisk trakassering over lengre tid.

 

Tiltaksplanen omfatter alle som har sitt virke ved St. Paul og den omfatter alle relasjoner som oppleves som seksuelt trakasserende:

 • Relasjoner ansatt/elev, ansatt/ansatt, elev/elev
 • Relasjoner mann/kvinne, mann/mann, kvinne/kvinne
 • Alle ansatte skal legge til rette for en god tone mellom elevene og være særlig på vakt mot språkbruk og situasjoner der trakassering kan forekomme.

Omfang

Det er ikke foretatt noen undersøkelse på omfanget av seksuell trakassering ved St. Paul. Men vi kan ikke utelukke at problemet forekommer eller kan forkomme.

Mange klasser er ofte på turer og reiser, dette kan også være arenaer for seksuell trakassering, og vil derfor være gjenstand for særlig årvåkenhet fra skolens side.

Forebyggende tiltak

Rektor, ledelsen og alle ansatte har ansvar for å forebygge seksuell trakassering ved St. Paul. Sammen med rektor har ledere på alle nivåer, teamledere og klassestyrere ansvar for å forebygge seksuell trakassering ved sin avdeling og for å ta alle henvendelser om slik adferd alvorlig, samt bidra til å bygge ned terskelen for at den som blir utsatt for seksuell trakassering sier fra.

Rektor har ansvar for at ansatte og elever gjøres oppmerksom på tiltaksplanen og prosedyrer mot seksuell trakassering.

Rektor har ansvar for at det finnes kontaktpersoner den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering kan henvende seg til, samt at det finnes rutiner for hvordan slike saker behandles.

Kontaktpersoner den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering kan henvende seg til er:

 • For elever: Klassestyrere/skolens ledelse/skolepresten
 • For ansatte: Rektor/verneombud

Rutiner

 • St. Paul vil at den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering, blir ivaretatt på en god måte, slik at det å ta opp saken ikke blir en ytterligere belastning.
 • Den som opplever seg utsatt for seksuell trakassering, tar saken opp med kontaktpersonen. Videre saksbehandling foretas av skolens ledelse ved rektor. Begge parter kan klage saken inn for styret.
 • Eventuelle tiltak eller sanksjonen må stå i et adekvat forhold til det som har skjedd. Straffbare forhold oversendes politiet.
 • Saker som går på seksuell trakassering behandles strengt konfidensielt. Slike saker kan imidlertid ende som alvorlige disiplinærsaker, og når en sak er reist, må den derfor behandles skriftlig (dvs. skriftlig dokumentasjon på hendelsesforløpet, møtereferater, osv.).