Varslingsrutiner – ansatte

Del innlegget

Fra 01.08.2017 er det lovpålagt å ha rutiner for håndtering av varslinger etter arbeidsmiljøloven.

Rutinene er behandlet av styret St. Paul skole 26.10. 2017 etter samarbeid med tillitsvalgt.

Alle ansatte skal informeres om disse varslingsrutiner. Skolen har også rutiner etter privatskoleloven for håndtering av varslinger fra elever.

Ansatte og innleide arbeidstakere som blir oppmerksomme på kritikkverdige forhold oppfordres til å varsle etter disse retningslinjene.

Rutinene skal dekke disse kravene:

  1. Oppfordring om varsling
  2. Fremgangsmåte ved varsling
  3. Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølgning av varsling

 

Hva er varsling?
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med arbeidsplassen menes både arbeidsgivers virksomhet og virksomheten til innleier. Kritikkverdige forhold omfatter mange forskjellige forhold, som for eksempel opplysninger om kriminelle forhold, mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud, brudd med virksomhetens etiske retningslinjer og brudd på alminnelige etiske standarder, for eksempel seksuell trakassering. Kritikkverdige forhold betyr at forholdet bør ha en viss allmenn interesse. Forhold som den ansatte eller innleide mener er kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning, omfattes dermed ikke. Varsling er regulert i arbeidsmiljøloven kap. 2 A.

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.

 

Hvorfor er varsling ønskelig?
Ved å få informasjon om kritikkverdige forhold i virksomheten kan arbeidsgiver rydde opp i forholdet. Dette sikrer at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i virksomheten, noe som igjen kan skape et bedre arbeidsmiljø. Din informasjon kan hjelpe bedriften med å få dette til.

Hvem kan varsle?
Alle ansatte og innleide i virksomheten kan varsle.

Hvem skal det varsles til?
Du kan alltid varsle din nærmeste overordnede eller andre i virksomheten som har ansvar for de spørsmål eller personer det gjelder. Du kan også varsle tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg, som så igjen skal følge opp henvendelsen overfor rette vedkommende i virksomheten. Gjelder  informasjonen en sak som kan involvere ledere for skolen, og/eller du ikke har oppnådd noen reaksjon fra den du først varslet til, kan du kontakte styreleder. Du har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som Arbeidstilsynet, Økokrim, Utdanningsdirektoratet og Konkurransetilsynet, men det er ønskelig at varsling først forsøkes internt slik bedriften har tilrettelagt for.

På hvilken måte kan du varsle?
Du kan varsle skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte til en av dem som er opplistet i de interne retningslinjene. Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post. Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til virksomhetens behov for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat. Dersom du varsler vil navnet ditt være en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets i virksomheten som behandler saken.

Oppfølging av varsling
Den som mottar varselet, skal følge opp dette og undersøke påstandene grundig. Det skal snarest mulig ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold. Så
lenge bedriften vet hvem som har varslet, skal du alltid få tilbakemelding så raskt som mulig om hvordan saken er behandlet. Så langt som mulig skal du også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått. Dersom det viser seg at det etter gjennomførte undersøkelser ikke er avdekket kritikkverdige forhold, skal du også få tilbakemelding om dette. Melding om kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer er å anse som personopplysninger og skal
behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Sikkerhet for varsler
Den som varsler er beskyttet mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver og innleier som følge av varslingen. Gjengjeldelse kan være advarsel, oppsigelse, trakassering, endring i stilling med mer. Dersom du likevel opplever gjengjeldelse, skal du straks si fra til styreleder. Vedkommende skal snarest følge opp dette.

Kontaktpersoner:

Rektor
Ronny Michelsen
E-post rektor@stpaul.no
Tlf 959 29 210

Styreleder
Stefan Lorf-Wollesen
E-post Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.no
Tlf 416 63 848

Inspektør/rektors stedfortreder
Kari-Anne Folkedal

E-post karfo@stpaul.no
Tlf 951 53 079

Verneombud
Mathias Kahrs Hofslett
E-post matho1@stpaul.no
Tlf 901 42 627