Hilsen fra biskop Schwenzer

Del innlegget

Fra Informasjonsheftet som ble utgitt i forbindelse med skolens nybygg i 1990.

Barns oppvekst og kristne liv har alltid vært en hjertesak for Den katolske kirke. Den ser på sine skoler som ett av de viktigste tilbud om hjelp til foreldre og andre oppdragere når det gjelder forming av karakteren og undervisning. Gjennom århundrer har slike skoler vært i virksomhet verden over.

Da vår kirke ble gjenreist i Norge fra midten av forrige århundre, var etableringen av en katolsk skole i hver menighet en hovedoppgave.

Senere har samfunnsutviklingen medført at de fleste av disse skoler har sett seg nødsaget til å innstille driften. De skoler som fortsatt drives, har overlevd store problemer og mye motgang.

Vi ser imidlertid nå – kanskje klarer enn for noen tiår siden – hvilken stor betydning en velordnet katolsk skole kan ha. Den er i særlig grad vesentlig for våre barn i en tid da det kristne innhold i de offentlige skoler synes å bli stadig mer svekket.

Ikke minst har våre skoler også stor betydning for mange av våre nye landsmenn. Her kan de få hjelp til å in-tegrere seg i samfunn og kirke.

Men den katolske skole er også et tyngdepunkt for Kirken selv, for menighetens indre trosliv og for kontakt med samfunnet forøvrig. Hvor ellers skulle våre barn og unge få oppleve at det er normalt å være katolsk kristen? Etter at vi har måttet oppgi våre katolske sykehus, hvor kan vi ellers vise at vår kirke gir et tilbud og bidrag til det vanlige samfunnsliv?

Privatskoleloven har siden 1970 gitt grunnlag for årlige driftstilskudd til våre skoler. Dette har gitt skolene bedre eksistensgrunnlag og nødvendig økonomisk trygghet. Offentlige tilskudd dekker imidlertid kun deler av driftsut-giftene, husleie og investeringskostnader faller i all hovedsak utenfor offentlig støtte. Våre skoler er derfor fortsatt avhengige av tilskudd fra Kirken, elevenes foreldre og andre venner av skolene.

St. Paul skole er en av våre tre gjenværende katolske skoler. Høsten 1991 er vi kommet så langt at et nytt og tidsmessig skole- og menighets senter kan taes i bruk for å gi skolen og menigheten bedre muligheter til å opp-fylle sine oppgaver. Byggingen har vært sårt tiltrengt ettersom både skolen og menigheten har arbeidet i svært dårlige lokaler.

Dette skole- og menighetssenter er bispedømmets største byggeprosjekt og ville ikke kunne latt seg gjennomføre om der ikke skulle bygges riksvei gjen-nom den tidligere skole på Florida. Slik har erstatning fra veimyndighetene dekket en vesentlig del av kostnadene. Likevel innebærer byggingen et betydelig løft for Kirken og dette under-streker den betydning som tillegges en veldrevet katolsk menighetsskole.

Når vi i Bergen er kommet så langt at et slik prosjekt er mulig, bygger dette på den oppofrende og uselviske innsats som har vært utført av våre skolesøstre, lærere og andre ansatte, foreldre og menigheten gjennom mange år. Det betyr også at vi har tiltro til at Herrens velsignelse fortsatt vil hvile over skolen og menighetens arbeid.

Gerhard Schwenzer (sign.)
Biskop av Oslo