Opplysningsplikt til barnevernet

Del innlegget

Privatskoleloven § 7-4 gir personale i private skoler plikt til å være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten, meldeplikt ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt eller vedvarende alvorlige adferdsvansker og opplysningsplikt til barnevernet når barnevernet kontakter skolen for nødvendige opplysninger i sin saksbehandling. Opplysningene kan gis uten hinder av taushetsplikt.

Forutsetningen for skolens plikt til å gi opplysninger til barnevernet er at barneverntjenesten behandler en sak som kommer inn under § 6-4 i barnevernloven.

Rundskrivet Udir 10-2012 redegjør for retningslinjene for informasjon til barnevernstjenesten:

Barnevernlovens formål er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. For at barneverntjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver, er de avhengig av opplysninger fra andre som gjennom sitt arbeid får kjennskap til opplysninger om barn som er i alvorlige omsorgs -og livssituasjoner.

I barnevernloven fremgår opplysningsplikten av § 6-4 annet ledd. For skolepersonalet ved offentlige skoler er opplysningsplikten særskilt regulert i opplæringsloven § 15-3. Det er en tilsvarende bestemmelse i privatskoleloven § 7-4. Personalet i private grunnskoler som er godkjent etter § 2-12 i opplæringsloven er også omfattet av opplysningsplikten, jf. opplæringsloven § 2-12 tredje ledd.

Opplysningsplikten gjelder både meldinger som skolepersonalet gir på eget initiativ, den såkalte meldeplikten, og opplysninger de gir etter pålegg fra barneverntjenesten eller andre barnevernmyndigheter. Opplysningsplikten etter barnevernloven og opplæringsloven går foran taushetsplikten etter andre lover.