Ungdom og seksualitet

Temaet ungdom og seksualitet ved de katolske skolene i Norge er et viktig tema som også elevene ved våre skoler skal tilegne seg kunnskap om. Våre skoler bygger på en livsoppfatning og en tradisjon som i dag er under sterkt press fra strømninger i tiden. Skal våre skoler opprettholde sin berettigelse, må vi også på dette området finne en vei som sikrer at elevene oppnår minst de samme faktiske kunnskaper som elever i kommunale skoler, samtidig som vi styrker ungdommenes evne til opprettholde et helhetlig syn på seksualitet som fremmer livets verdier. Den katolske skoles pedagogiske mål er: Å utvikle hele mennesket, intellektuelt, religiøst, fysisk og sosialt.

Til emnet Ungdom og seksualitet, tilhører følgende kompetansemål fra læreplanen som vi er forpliktet på og som vi som katolsk skole skal strebe etter å oppfylle – ref. Læreplan for de katolske skolene i Norge, generelle del:

Kristendomskunnskap for de katolske skolene i Norge:

 • At undervisningen hele tiden skal bygge på den katolske troslære, kirkelære og morallære.
 • Kompetansemål under hovedområdet Kristen tro og praksis
  – forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner
  – gjøre rede for sentrale deler av den romersk katolske kirkes tro og lære
  – vise god kjennskap til sentrale emner innen kristen etikk
  – drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv
 • Kompetansemål under hovedområdet Filosofi og etikk
  – reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
  – gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
  – reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

 

Naturfag:

 • Kompetansemål under hovedområdet Kropp og helse
  – drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner
  – beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen
  – beskrive fosterutvikling og hvordan fødsel foregår

 

Samfunnsfag:

 • Kompetansemål under hovedområdet Samfunnskunnskap
  – drøfte forholdet mellom kjærlighet og seksualitet i lys av kulturelle normer

 

Norsk:

 • Kompetansemål under hovedområdet Språk og kultur
  – presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og samenligne dem med klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller

Det er viktig at vi ved en katolsk skole setter kompetansemålene inn i en sammenheng, og nettopp styrker opp under den katolske troslære og hvor det katolske ethoset kommer til syne i de enkeltes fags arbeid med kompetansemålene (viser her også til den generelle del av læreplan for de katolske skolene).

For å sikre dette, organiseres temaet «Ungdom og seksualitet» som et tverrfaglig emne i samarbeid med skolens helsesøster – fortrinnsvis på 10. årstrinn, men dersom ønskelig og hensiktsmessig, på 9. årstrinn.

I tillegg til kompetansemålene som er nevnt over, vil vi under behandlingen av temaet også fokusere på begrepet ekteskap. Før gjennomføringen av undervisningen inviteres skolepresten og en representant fra skolens ledelse til et planleggingsmøte med trinnets lærere og skolens helsesøster.

Se artikler om