Varslingsrutiner

Del innlegget

Varsling ved brudd på opplæringsloven kapittel 9A
– elevene sitt skolemiljø

 

Opplæringsloven § 9 A-2 sier at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

St. Paul skole har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (§ 9 A-3). Alle ansatte på skolen har aktivitetsplikt (§ 9 A-4). Den innebærer at man skal følge med, gripe inn, varsle (til rektor), undersøke og sette inn tiltak når elever rapporterer at de mobbes eller krenkes.

Se nærmere informasjon på St. Paul skoles internettside Nulltoleranse mot mobbing.

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det bra på skolen, skal det sendes varsel til rektor, som har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen.

Her finner du skjema for varsling

 

 

Varslel om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet

 

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

  • fare for liv eller helse
  • fare for klima eller miljø
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • myndighetsmisbruk
  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • brudd på personopplysningssikkerheten

Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet gjelder et av punktene ovenfor.

Alle ansatte og innleide i virksomheten kan varsle.

Her finner du nærmere informasjon om varslingsrutiner for ansatte og innleide